Vad tjänar en god man?

Som god man tjänar du i regel cirka 10 000 kronor brutto årligen, såvida du tar dig an ett uppdrag med medelsvår komplexitet. Din ersättning betalas alltid ut årligen, och ersättningsbeloppet är alltid baserat på en bestämd procentsats som grundas utifrån det basbelopp som gäller för året.

Får man lön om man är god man?

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt uppdrag och inte en anställning, det betyder att du inte får lön för ditt uppdrag utan ett arvode som ska vara skäligt utifrån hur krävande och svårt uppdraget är. I arvodet ingår även sociala avgifter och kostnadsersättning.

Vad kostar en god man i månaden?

I dag är de båda goda män till 46 ensamkommande flyktingbarn och tjänar sammanlagt 98 750 kronor per månad. Om sin lön på nästan 40 000 kronor per månad säger han: ”Jag anser att vi gode män är billiga”.

Vad krävs för att bli en god man?

Kravet på lämplighet innebär att den gode mannen ska ha de kvalifikationer som krävs för att sköta det anförtrodda uppdraget. Till exempel ska den gode mannen ha en ordnad ekonomi och inte förekomma i belastningsregistret. Ett gott omdöme och förmåga att kunna engagera sig för andra människor är också viktigt.

Vad får en god man göra och inte göra?

den gode mannen får inte besluta i frågor om vård, den gode mannen får inte bestämma vad som ska köpas eller inte köpas. Den som har god man styr efter förmåga över sina pengar och fattar själv beslut. Om en huvudman inte har beslutsförmåga tar gode mannen över istället.

Hur vet man om någon har en god man?

En god man eller förvaltare har rätt att sköta mer omfattande angelägenheter åt sin huvudman. Exakt vad som ska ingå i åtagandena bestäms i den process som utser dem. Den person (huvudmannen) som har fått en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och har alltså full förfoganderätt över sina bankkonton.

Är god man en bisyssla?

Det är inte fel att en tjänsteman vid Kronofogden har en bisyssla som god man eller förvaltare. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast efter en tvist med fackförbundet ST. Domen kan ha betydelse även för andra som är anställda i staten, enligt STs förbundsjurist Anders Hult.

Vem betalar ersättning till god man?

När du har ett uppdrag som god man, förordnad förmyndare eller förvaltare, är huvudregeln att huvudmannen (den du är ställföreträdare för) ska betala arvodet. Det innebär att det är huvudmannen som skatterättsligt är din arbetsgivare.

Hur mycket jobbar en god man?

Lönestatistik för god man i olika regioner i Sverige
Region Medellön 2020
Sverige 31100
Stockholm ..
Östra Mellansverige ..
Småland med öarna ..

5 rader till

Är arvode skattefritt?

Om ni under året betalar ut 1 000 kronor eller mer till en person utan F-skattsedel är ni skyldiga att dra skatt och betala arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgiften blir en extra kostnad medan skatten dras från ersättningen. Ersättningen ska redovisas i en arbetsgivardeklaration som ges in till Skatteverket.

Kan man bli god man?

För att bli god man behöver du först gå en utbildning för blivande gode män och förvaltare. Utbildningen är ett krav, både för att du ska få bra förståelse och kunskap om uppdraget, men också för att överförmyndaren ska veta att lämpliga personer blir gode män.

Hur lång tid tar det att få en god man?

Hur lång tid tar det att få en god man eller förvaltare? En ungefärlig tid kan vara två till tre månader. Om ärendet är brådskande kan det gå snabbare. Hur lång tid det tar beror på hur snabbt det går att hitta en lämplig person för uppdraget och även tingsrättens handläggningstid.

Är det svårt att vara god man?

Du har möjlighet att säga vad du tycker om den som ska bli god man till dig eller lämna ett eget förslag. Om du själv inte kan göra det, får dina närstående möjlighet att säga vad de tycker. Domstolen avgör sedan om du kan få en god man eller inte. Det är samma krav för att få en förvaltare som en god man.

Vad krävs för att Omyndighetsförklara en person?

Sedan 1989 är det inte möjligt att bli omyndigförklarad. Den som har fyllt 18 år och därmed uppnått myndighetsålder, kan således aldrig fråntas sin myndighet.

Vilka befogenheter har en god man?

Förvalta huvudmannens egendom

Ta hand om pension och bostadstillägg/bidrag. Betala räkningar. Lämna fickpengar antingen till huvudmannen själv eller till exempel vårdpersonal mot kvittens. Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter etc.

Vad kan en god man hjälpa till med?

Det kan bestå av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Vem hjälper till med vad?
  • betala räkningar och tilldela huvudmannen pengar.
  • ansöka om bidrag, fonder och hjälpinsatser.
  • överklaga beslut och bevaka rättigheter.
  • sälja och köpa hus eller lägenhet.
  • säga upp hyresavtal eller ansöka om nytt boende.
4 okt. 2021

Att vara god man

Introduktionsutbildning God man och förvaltare 1

Gode män och förvaltare

Lämna en kommentar