Företag i konkurs vad händer?

Om ett företag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska det gå i konkurs. En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder. Konkurs innebär ett företag avslutas genom att företagets alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder.

Hur påverkas vi alla när ett företag går i konkurs?

Generellt kan man säga att de individer som blir av med jobbet och ev. blir arbetslösa (om de inte snabbt kan hitta ett nytt jobb) påverkas negativt, bl. a. för att den ekonomiska ersättningen vid arbetslöshet är lägre än lönen.

Vad är ett edgångssammanträde?

När en konkurs ska verkställas sker ett så kallat edgångssammanträde i tingsrätten. Där ska alla styrelseledamöter medverka. Om en styrelseledamot inte kan medverka och har ett giltigt skäl, finns det en möjlighet att medverka per telefon istället.

När försätts ett företag i konkurs?

När är det aktuellt med konkurs? Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt registrerade säte. Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga.

Vad händer efter edgångssammanträde?

Vid edgångssammanträdet intygar firmatecknaren att bouppteckningen är sann, vilket kallas att denne avlägger en bouppteckningssed. Om det inte finns några tillgångar kvar i konkursboet så slutar företaget att existera och borgenärerna kommer inte att kunna kräva tillbaka sina pengar från företaget.

Vad händer med min lön om företaget går i konkurs?

Om företaget inte kan betala ut din lön har du rätt till ersättning från den statliga lönegarantin. Om din lön ersätts av lönegarantin och arbete finns, är du skyldig att jobba. Det är konkursförvaltaren som avgör om du behöver göra det eller inte.

Vad händer med ägaren vid konkurs?

Ett konkursbo är de tillgångar som konkursförvaltaren tar över när en person eller ett företag försätts i konkurs. Det är inte möjligt att sälja eller ge bort egendom och inte heller betala skulder med pengar som tillhör konkursboet. Gäldenären får inte ingå nya avtal som påverkar ekonomin.

Är konkurser offentliga?

När tingsrätten beslutar om konkurs meddelas det i Post- och Inrikes tidningar. Där står också vem som är utsedd till konkursförvaltare.

Vad är en konkursbouppteckning?

Konkursbouppteckning ska ske direkt när ett företag eller en privatperson begärs eller begär sig själva i konkurs. Konkurs kan begäras när ett företag eller en privatperson inte ser en möjlighet att i framtiden kunna betala tillbaka fodringar och skulder.

Vad händer vid en konkursansökan?

Om ett företag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska det gå i konkurs. En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder. Konkurs innebär ett företag avslutas genom att företagets alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder.

Vad är skillnaden mellan likvidation och konkurs?

En likvidation handlar om avveckling. Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas detta mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Vem ska få pengar först vid konkurs?

Den borgenär som har en fordran med förmånsrätt har företrädesrätt, det vill säga rätt att betalning före andra borgenärer med oprioriterade fordringar. Bestämmelser om förmånsrätt finns i förmånsrättslagen (1970:979), förkortad FRL. Det finns särskild och allmän förmånsrätt.

Vad innebär rekonstruktion för anställda?

Vid rekonstruktion eller konkurs omfattas lönerna till de anställda under en viss tid av den statliga lönegarantin. Den gör att de anställda inte drabbas och riskerar att bli utan lön ifall företaget de jobbar på påbörjar rekonstruktion eller går i konkurs.

Vad är Bouppteckningsed?

På sammanträdet ska gäldenären (eller en företrädare för gäldenären om gäldenären är en juridisk person) avlägga en bouppteckningsed, dvs under ed intyga att de tillgångar och skulder som uppgetts och som konkursförvaltaren har sammanställt i en bouppteckning för konkursboet existerar.

Konkurs – Vad blir kostnaden? – Företagskonkurs – När man går i konkurs

Återvinning i konkurs

Rekonstruktion och konkurs – vad är skillnaden och hur går det till?

Lämna en kommentar