Lärares relationskompetens vad är det hur kan den utvecklas?

Inom skolans värld visar studier att lärares relationskompetens är av avgörande betydelse för att främja elevers lärande och utveckling. I boken presenterar därför författaren teoretiska begrepp och forskning i syfte att bidra med ny kunskap om vad relationskompetens är och hur den kan utvecklas.

Vad är lärares Relationskompetens?

Relationskompetens för lärare innebär förmågan att möta elever på ett respektfullt sätt som främjar deras utveckling och lärande, men det betyder inte att lärare ska gå runt och bygga relationer hela tiden.

Vad betyder Relationskompetens?

Relationer och relationskompetens

Att utveckla en god relationskompetens innebär därför att vara redo för det oväntade och kunna handla när det oförutsedda sker. Det finns nämligen inga specifika metoder eller förhållningssätt som fungerar i alla situationer. På så vis är undervisning kontextspecifik.

Vad är relationell pedagogik?

Relationell pedagogik utmanar detta synsätt genom att i stället erbjuda ett sätt att analysera, förstå och tänka kring utbildning där relationer sätts i centrum. Om relationell pedagogik grundas på tanken att människan växer, utvecklas och lär sig saker i relationer.

Vad är Lärarprofession?

I grundskolan runt om i Sverige arbetar det många personer som inte är behöriga att arbeta som lärare. Läraryrket är ett yrke där det förekommer att en outbildad kan tillfälligt ersätta en utbildad lärare.

Vad är ett relationellt förhållningssätt?

– Ett relationellt förhållningssätt kan beskrivas som ett förhållningssätt där relationer står i centrum och där omgivning ses som påverkansfaktorer i situationen. Det brukar ställas mot det kategoriska perspektivet, där individens egenskaper är grunden för eventuella åtgärder.

Vad är relationell?

Gällande en eller flera relationer. Sätt att förhålla sig och umgås med andra.

Vad är didaktisk kompetens?

Didaktisk kompetens handlar om att ha goda ämneskunskaper och vara skicklig på att förmedla dessa till eleverna. Ledarskapskompetens handlar om förmågan att organisera och leda undervisningen. Det handlar också om förmågan att leda grupprocesser samt upprätthålla en väl fungerande ordning.

Vad menas med att ledarskap är ett relationellt fenomen?

Ledarskap är relationellt betingat

Bara för att en ledare är en bra ledare i en organisatorisk kontext och för en grupp medarbetare innebär inte det per automatik att samma ledare är bra för andra medarbetare i en annan kontext. Ledarskapet skapas i relationen. Vi blir till i våra relationer.

Relation och motivation – hur kan skolan bli meningsfull för alla elever?

Hur kan de didaktiska modellerna för lärarämnet utvecklas?

Relationskompetens – hur lyckas med relationer

Lämna en kommentar