Vad är bodelning?

Vad är syftet med bodelning?

Bodelning inom äktenskap förutsätter att makar är överens

Bodelning kan inte ske om endast en part vill genomföra bodelningen eller om parterna inte kan nå samma slutpunkt kring uppdelningen av egendomen. Syftet med bodelning under äktenskap är att klargöra ägandeförhållanden och det är helt frivilligt.

Vad är en Bodelningshandling?

Bodelning innebär att ni som är gifta med varandra delar upp egendom mellan er. Ni ska i de allra flesta fall göra en bodelning om ni ska skiljas. Ni kan också göra en bodelning under äktenskapet, om ni är överens om det.

Hur ser en Bodelningshandling ut?

Skriv bodelningsavtal

Ni fastställer bodelningen och lottläggningen genom att skriva ett avtal. Egendomen ska delas upp på valfritt sätt, och sedan ska ni räkna ut hur mycket den ena parten eventuellt ska betala i pengar för att lösa ut den andra.

Vad ska en bodelning innehålla?

Vanligtvis innehåller avtalet en förteckning över tillgångarna, hur boet fördelas, en nöjdhetsförklaring mm. Ett bodelningsavtal skrivs med fördel av en jurist eftersom det finns en del juridiska krav att förhålla sig till. Avtalet måste överensstämma med verkligheten och bli korrekt.

Vad är Basbeloppsregeln till för?

Allmänt om basbeloppsregeln

Denna regel kallas för ”basbeloppsregeln” och är en skyddsregel för efterlevande maken (3 kap 1 § 2 st. ÄB). Det är till och med så att rätten till fyra prisbasbelopp går före laglott och testamente. Prisbasbeloppet regleras i Socialförsäkringsbalken och ändras från år till år.

Vad innebär bodelning med anledning av andra makens död?

1132: Vid bodelning i anledning av makes död tillskiftades efterlevande maken, utöver sin giftorättsandel, viss egendom mot vederlag till den avlidnes arvinge av en revers vars kapitalbelopp inte översteg den ifrågavarande egendomens värde.

Hur sker en bodelning?

Att bodela innebär att du och din partner delar upp er egendom mellan er. Tingsrätten kan utse en bodelningsförrättare om ni inte kommer överens. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon i paret dör. Ni kan själva bodela.

Hur klandrar man en bodelning?

8 § 2 st. ÄktB skall en part som är missnöjd med av bodelningsförrättaren förrättad bodelning klandra den genom att vid tingsrätten väcka talan inom fyra veckor från det att bodelningen delgavs honom. Klandras inte bodelningen inom denna tid är rätten till talan förlorad.

Hur mycket kostar en bodelningsförrättare?

En bodelningsförrättare är antingen advokat eller jurist och deras arvoden skiljer sig också åt, på advokatbyråer är timarvodet i allmänhet mellan 1500 kr-2500 kr. Det är också vanligt att bodelningsförrättaren önskar förskottsbetalning för 5-10 h arbete.

Kan jag köpa ut min sambo?

Banken bedömer om den som vill ta över bostaden kan bli beviljad lån för att köpa ut sin sambo. Vid ett vanligt utköp köper den ena partner ut den andra för 50 % av marknadsvärdet. Detta gäller om parterna äger halva bostaden var.

Måste man göra bodelning om man är överens?

Måste man göra bodelning vid skilsmässa? Ja, det behöver ni göra. Om ni båda är överens om hur era tillgångar ska delas upp, behöver ni dock inte ta hjälp av någon bodelningsförrättare. Ni kan sköta bodelningen själva om ni vill.

Kan man själv göra en bodelning?

Makarnas egendom är giftorättsgods i den mån den inte utgör enskild egendom. Enskild egendom är egendom som i äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev är villkorat att tillhöra den ena maken som dennes enskilda. Makarna kan dock komma överens om att enskild egendom ska ingå i bodelningen.

Vad är Skevdelningsregeln?

Skevdelningsregeln betyder alltså att man jämkar resultatet av en bodelning till förmån för den mer förmögne maken. Observera att det genom skevdelningsregeln aldrig är möjligt att make med mindre förmögenhet skulle få mer än hälften av den mer förmögne makens egendom.

Vad ska en Bodelningshandling innehålla för att vara giltig som Överlåtelsehandling?

Överlåtelse av fastighet genom bodelning

Den ska även innehålla en bodelningshandling i original. Du och din före detta behöver alltså upprätta ett avtal där det framgår att du tar över fastigheten. Ni båda behöver även skriva under handlingen för att den ska vara giltig enligt 20 § sambolagen som hänvisar till 9 kap.

Vad ingår i bodelning vid dödsfall?

Vad är bodelning? Om den först avlidne maken var gift vid dödsfallet och makarna hade giftorättsgods, måste en bodelning ske innan arvet kan fördelas mellan arvingarna. Vid en bodelning framgår det vilken egendom som är den efterlevande makens egendom och vilken egendom som hör till den avlidne makens dödsbo.

Familjerätt – Del 2.5 – Bodelning i äktenskap

Bodelning skilsmässa | Allt du behöver veta | Juristen Förklarar

Bodelning mellan sambor | Så går det till | Juristen Förklarar

Lämna en kommentar