Vad är en kommun?

Vad är en kommun enkel förklaring?

Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd organisation. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning.

Vad är kommunernas uppdrag?

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och serveringstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning. Kommunen arbeta dessutom aktivt med turism, kultur och nyföretagande.

Vad gör man i en kommun?

Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.

Hur bildas kommuner?

En kommun kan bildas genom ett beslut av riksdagen och i beslutet fastslås även kommunens namn. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som beslutar om kommunens frågor; kommunstyrelsen, utsedd av kommunfullmäktige, leder verksamheten.

Vad måste en kommun erbjuda för samhällsservice?

Kommunen ansvarar för den största delen av den samhällsservice som finns där du bor. Några exempel på service är att erbjuda förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. De obligatoriska verksamheterna måste finnas i alla kommuner och bestäms av kommunallagen.

Vad är skillnaden mellan kommun och region?

En region i ett svenskt kommunalrättsligt sammanhang är en självstyrande enhet med ett geografiskt ansvarsområde som motsvarar ett län. I ett fall, Region Gotland, utövas regionansvaret av en kommun. Regioner benämndes tidigare landsting. I regeringsformen omnämns de som ”kommunerregional nivå”.

Vad bestämmer en kommunpolitiker?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i den kommunala organisationen. Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om skattesats i kommunen, om budget för olika verksamheter, och väljer kommunstyrelse och kommunalråd.

Vad menas med kommunal verksamhet?

Kommunal verksamhet är sådan verksamhet som drivs av kommunen. Den kommunala kompetensen begränsar vilka uppgifter som kan drivas av kommunen. Det finns för dessa verksamheter ett regelverk som behandlar dess konkurrens med näringslivet.

Vad bestämmer kommuner över?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Hur ser kommunens ansvar ut?

Kommunens ansvar

Kommunen planerar byggandet av nya bostäder, ser till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, vatten och avlopp, att det hålls rent på gator och torg och att det finns återvinningscentraler. Tillsammans med landstingen sköter kommunen kollektivtrafiken.

Vad kommer ordet kommun ifrån?

Ordet kommun kommer av latinets communis, som betyder gemensam, och används också i andra sammanhang, såsom i fråga om arbetarekommuner.

Vad kan kommunen besluta?

Det här gör kommunfullmäktige

Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Har Sverige ca 290 kommuner?

Sverige är indelat i 21 regioner och 290 kommuner. Kommuner och regioner är självstyrande och styrs av regionalt och lokalt folkvalda politiker.

Vad är grejen med svenska kommuner och landsting?

Så här styrs Sverige, kommuner och regioner

Den svenska demokratin: Riksdag, landsting, kommun – vad är vad?​

Lämna en kommentar