Vad är en planritning?

Vad är en planlösning?

Planlösning för hus och lägenhet

När någon pratar om ett hus eller en lägenhets planlösning menar personen hur boytan är uppdelad i rum och utrymmen med bärande väggar eller mellanväggar.

Vad beskriver en planritning?

En planritning visar en byggnad från ovan (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan. Mäklare visar ofta planritningar vid försäljning.

Vad redovisas på en planritning?

En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten och trappor. Varje våning ska visas separat (exempelvis entréplan, övre plan och källarplan).

Vad är en Markritning?

Ritning som redovisar markytans uppbyggnad och bearbetning för vägar, planteringar, yttre anläggningar mm.

Vad är en Snittritning?

Sektionsritning som dessutom visar delar bortom snittplanet.

Vad är en Byggnadsritning?

De ritningar som används för att bygga huset kallas för konstruktionsritningar och innehåller mer detaljer om byggmaterial och måttangivelser. Konstruktionsritningarna ser till att byggnaden byggs på ett säkert sätt som håller, och som motsvarar arkitektens design.

Vad visar en detaljritning?

Detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen som exempel räcken, fönster, portar och balkonger. En detaljritning kan behövas för att visa till exempel ny takkupa, balkong eller ett balkongräcke. Den kan utföras i skala 1:10, 1:20 eller 1:50.

Hur gör man en Sektionsritning?

Sektionsritning
  1. Vid snedtak avgränsas bostadsutrymmet 0,6 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter.
  2. Genomskärningen ska vara markerad på planritning.
  3. Tak- och våningshöjd ska vara måttsatt.
  4. Om eldstad ska installeras ska ritningen visa dess läge i byggnaden.

Vad visar en Sektionsritning?

En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt igenom byggnaden och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera. När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning i skala 1:100.

Vad innehåller en ritningsförteckning?

I ritningsförteckningen finns normalt följande information:
  • uppgifter om de olika projektörerna, uppdragsansvarig handläggare,
  • sammanställning av projektets bygghandlingar, dvs ritningar och beskrivningar,
  • uppgifter om revideringar,
  • datum för senaste version.
6 aug. 2013

Vad är en konstruktionsritningar?

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Ibland behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. Dessa ritningar innehåller detaljerade anvisningar om hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras.

Vad ska en Bygglovsritning innehålla?

En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset, som ska visa den nya tillbyggnaden med måttsättning. Ritningen ska innehålla våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer. Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga.

Vad visar Ledningsplanen?

Ledningsplan Krisberedskap utgör kommunens plan för hantering av extraordinära händelser. LEH syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid.

Vad är en bygghandling?

En bygghandling är av definition: ”Bygghandling, handling, normalt upprättad av byggherren, som redovisar ett byggnadsprojekts form, konstruktion eller kvalitet och ligger till grund för utförandet. En bygghandling kan vara en ritning, mängdförteckning på ingående material etc.

Vad är en Markplaneringsritning?

Markplaneringsritningen ska vara illustrativ och visa hur tomten är tänkt att utformas för att uppfylla lagens krav på tillgänglighet och anpassning till omgivningen. På markplaneringsritningen ska in- och utfart, parke- ring och dagvattenhantering redovisas.

Informationsfilm om ritningar

BYGGLOVSRITNINGAR: Vad är en planritning? (Exempel)

Planritningar i olika skalor

Lämna en kommentar