Vad är en proposition?

Vad betyder en proposition?

De flesta lagar börjar med att regeringen lämnar ett förslag till riksdagen, en proposition. Riksdagsledamöterna kan också lämna förslag till riksdagen. Ledamöternas förslag kallas motioner. När ett lagförslag har kommit till riksdagen meddelar talmannen det i kammaren.

Vad består en proposition av?

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag.

Vad är det för skillnad på en motion och en proposition?

En motion är ett sätt för medlemmar att lyfta ett förslag till årsmötet. Att lämna en motion innebär att ge ett skriftligt förslag som årsmötet sedan beslutar om. När en styrelse skickar ett sådant förslag till årsmötet kallas det proposition.

Varför ska man läsa propositioner?

En proposition kan innehålla förslag till nya lagar eller riktlinjer. När regeringen vill lämna information till riksdagen i ett ärende kan regeringen göra det i en skrivelse. Länken går till en söksida där du själv får filtrera fram att du söker en proposition eller en skrivelse.

Vad heter den mest uppmärksammade propositionen?

FRA-lagen är den informella benämningen på en rad lagändringar i Sverige samt en ny lag, som föreslogs av regeringen i proposition 2006/07:63 – En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet.

Är och en proposition?

Ordet proposition i sin ursprungliga bemärkelse avser ett muntligt eller skriftligt förslag till beslut. Dock förekommer ordet proposition idag i framförallt två särskilda bemärkelser: I Sverige och Finland är proposition ett förslag om ett beslut som regeringen respektive statsrådet lägger fram inför riksdagen.

Hur man skriver en proposition?

Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.

Lämna istället in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas.
  1. Rubrik. …
  2. Vad vill du att föreningen ska göra? …
  3. Syfte (motivering) …
  4. Förslag till beslut. …
  5. Avslutning.

Vad är ett utskottsbetänkande?

Varje utskott har ett kansli med tjänstemän som hjälper ledamöterna att skriva de förslag till beslut som riksdagen sedan ska besluta om, så kallade utskottsbetänkanden. Tjänstemännen hjälper också till med att skriva utlåtanden över olika EU-dokument som sedan debatteras och beslutas i kammaren.

Hur läser man en proposition?

Propositionen kan du hitta i tryckt form på biblioteket. I digital form finns utredningarna på riksdagens eller regeringens hemsida. Eventuella kommittédirektiv och EU-direktiv finns oftast som bilaga till själva utredningen (SOU eller Ds).

Vad är det motion?

En motion är ett förslag till beslut som läggs fram av en eller flera riksdagsledamöter. Motioner är ofta motförslag till regeringens egna förslag (propositioner). Dessa motioner kallas följdmotioner.

Vem får lägga en motion?

Rätt att väcka motion

I Sveriges riksdag kan endast riksdagsledamöter lämna motioner; i svenska kommuner och regioner kan fullmäktigeledamöter och tjänstgörande ersättare lämna motioner.

Vilka typer av motioner finns det?

Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden. En annan typ av motioner är följdmotioner. De kan lämnas i anslutning till ett förslag från regeringen.

Är regeringskansliet en bra källa?

regeringen.se

Denna källa använde jag mig av för att det stod trovärdig och relevant information på den. Även här fanns det en ”Kontakta oss” sida vilket ger ett seriöst intryck. Sidan är gjord av regeringskansliet, det gör att man kan lita ganska mycket på källan eftersom de vet vad de pratar om.

Vilka förarbeten är viktigast?

Några av de viktigare är kommittébetänkanden, propositioner och utskottsbetänkanden. Sedan lång tid tillbaka använder sig domstolarna av sådana förarbeten när det anses att lagtexten inte ger tillräcklig ledning. I vissa fall har förarbetena en helt avgörande betydelse för domstolarnas avgöranden.

Vilka är riksdagens tre viktigaste uppgifter?

  • Beslutar om lagar. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. …
  • Beslutar om statens budget. Riksdagen beslutar om statens utgifter och inkomster i statens budget. …
  • Kontrollerar regeringen. Riksdagen kontrollerar på flera sätt hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. …
  • Arbetar med EU-frågor.

Från förslag till lag – så går det till när riksdagen stiftar lagar

Motioner och propositioner

Prepositioner (på och i)

Lämna en kommentar