Vad är familjerätt?

Vad innefattar familjerätt?

Familjerätten är en avdelning inom kommunen som bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoptioner. Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter.

Vad är familjerättens uppgift?

Familjerätten kan hjälpa föräldrar med frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal tillsammans.

Vad är familjerätt och Successionsrätt?

Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt, föräldrarätt och barnrätt. Inom äktenskapsrätten ingår förutom äktenskap mellan makar, även samboende under äktenskapsliknande former samt regler om andra parförhållanden (främst homosexuella om än inget krav ställs på viss sexuell relation eller sexuell läggning).

Hur startar man en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist i domstol inleds med att en av föräldrarna väcker talan genom att ge in en stämningsansökan till tingsrätten. En vårdnadstvist kan också inledas med att ett yrkande om barns boende, umgänge med barn eller vårdnaden om barn framförs i ett mål om äktenskapsskillnad.

Vad är en vårdnadstvist?

I en vårdnadstvist försöker tingsrätten hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Men om det inte är möjligt bestämmer domstolen vad som blir bäst för barnet.

Vilka är de viktigaste lagarna inom familjerätten Quizlet?

Familjerätten delas in i två viktiga lagar. Nämligen Äktenskapsbalken (ÄktB) och föräldrarbalken (FB).

Kan man bli av med vårdnaden?

En vårdnadshavare som kan förklaras som uppenbart olämplig som förälder riskerar att förlora vårdnaden. Det kan exempelvis röra sig om att föräldern har begått övergrepp mot barnet, har ett svårt missbruk eller på annat sätt brister allvarligt i sin omsorgsförmåga.

Har man rätt att träffa sina barn?

Det finns dock ingen generell rätt att veta var barnet befinner sig under umgänge med den andra föräldern. Försök i första hand att prata med sonens pappa kring din oro och att det skulle kännas bättre om du åtminstone fick reda på hans nuvarande adress.

Hur arbetar familjerätten?

Familjerättens uppgift är att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Det omfattar bland annat vårdnadsfrågor, adoption, faderskap, umgängesfrågor samt avtal rörande boende. Familjerättens perspektiv är att alltid barnets bästa: utgångspunkten är alltid barnets behov.

Vad räknas som giftorättsgods?

Enligt Äktb 7:1 utgörs giftorättsgodset av all egendom som inte är enskild egendom. Parterna i ett äktenskap eller registrerat partnerskap har äganderätt till det denne införskaffar eller hade med sig in i förhållandet. Har parterna införskaffat egendom gemensamt kan de vara gemensamma ägare, så kallad samäganderätt.

Vad ingår i äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller två personer som tänker gifta sig. Syftet med det är bland annat att avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en framtida bodelning. Äktenskapsförordet kan omfatta all egendom som en person äger eller en specificerad del.

Vad menas med Successionsrätt?

De rättregler som behandlar överlåtelsen av egendom i samband med dödsfall, d v s arv, testamente o s v.

Kan pappan ta barnet från mamman?

Avtala om ensam vårdnad – om föräldrarna är överens

Det går bra att avtala om att ena föräldern ska ha ensam vårdnad över barnet, detta kan man avtala om på familjerätten. Att avtala om ensam vårdnad förutsätter dock att båda föräldrarna är överens.

Får barn bestämma vilken förälder de vill bo hos?

BUP svarar:

Är det du själv som önskar bo hos en förälder eller är dina föräldrar inte överens om vart du skall bo? Om det är du som vill bestämma är det inte förrän du är 18 som du kan göra det. Samtidigt måste ju den förälder du vill bo med vara överens om att du får det.

Hur lång tid tar det att få vårdnadstvist?

Man kan i sammanfattning säga att en vårdnadstvist som slutar med en överenskommelse vid första sammanträdet i tingsrätten tar 3-5 månader. Om det inte blir någon överenskommelse då och det skall göras en vårdnadsutredning får man räkna med 8-12 månader, ibland längre tid.

Familjerätt – Del 1 – Introduktion

Familjerätt

Familjerätt – Juridik för barnfamiljen

Lämna en kommentar