Vad är försäkring?

Hur fungerar en försäkring?

En försäkring är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget. Du betalar en avgift, premie, varje år och försäkringsbolaget ger dig genom försäkringen ett ekonomiskt skydd mot skador som kan inträffa. I försäkringsvillkoret ser du vad din försäkring täcker.

Vad är syftet med försäkringar?

Försäkringar skyddar enskilda personer och företag mot oförutsedda händelser. Idén med försäkring är enkel. Det handlar om att sprida risker över en större grupp och över tid. En försäkringstagare delar sin risk med ett större kollektiv istället för att själv bära hela risken.

VAD ÄR EN Sak försäkring?

En sakförsäkring är en skadeförsäkring som gäller vid exempelvis brand, stöld eller skada på saker, i hemmet eller när det gäller fordon. Syftet med försäkringen är att skydda ett eller flera objekts ekonomiska värde.

Vad är en försäkringsklass?

3 a § försäkringsrörelselagen (1982:713) angivna skadeförsäkringsklasserna hänföras följande risker: 1. Olycksfall (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar); – avtalade försäkringsbelopp – skadeersättningar – kombinationer av båda ovanstående – passagerarskada.

Vad täcks av hemförsäkringen?

I en hemförsäkring ingår ett egendomsskydd för dina saker om de blir stulna eller skadade. Men det finns dessutom skydd i andra situationer genom att reseskydd, överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd ingår.

Vad ingår i ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring gäller om man blir skadeståndsskyldig på grund av att man skadat en annan person eller hans egendom. Man kan säga att detta är en typ av drulleförsäkring. En sådan ingår också normalt i en hemförsäkring, men den täcker endast sådant man gör sig skyldig till i egenskap av privatperson.

Vad ska man ha för försäkringar?

5 försäkringar du verkligen bör ha
 • Hemförsäkring. Paketlösning som inkluderar mycket, utöver skydd för din egendom även ansvarsskydd, rättsskydd och reseförsäkring.
 • Barnförsäkring. Alla som har möjlighet att teckna en bör göra det så tidigt som möjligt.
 • Sjukdom och olycksfall. …
 • Livförsäkring. …
 • Djurförsäkring. …
 • Trafikförsäkring.
23 feb. 2018

Vilka försäkringar är onödiga?

Din hemförsäkring och kortreseförsäkring räcker i de allra flesta fall, förutom för dyrare resor. Särskilda ID-skyddsförsäkringar kan ofta vara onödiga eftersom ett motsvarande skydd i många fall ingår i hemförsäkringen. I vår jämförelse av hemförsäkringar kan du se vilka som redan har ID-skydd.

Vilken är den viktigaste försäkringen?

Trafikförsäkring är den enda försäkringen som du måste ha enligt lag, om du äger en bil det vill säga. Ofta ger reseförsäkringen som ingår i hemförsäkringen bara skydd i 45 dagar, ska du resa en längre tid kan det därför vara bra att teckna en extra försäkring.

Vad är försäkringsvillkor?

Försäkringsvillkoren bestämmer försäkringens innehåll

Varje försäkrings innehåll och omfattning bestäms av försäkringsvillkoren som gäller för just den försäkringen. Försäkringsvillkoren tas fram av försäkringsföretagen och blir bindande för kunden när han eller hon har köpt försäkringen.

Varför klassas personförsäkringar som sakförsäkringar?

Sakförsäkring. En sakförsäkring är motsvarigheten till livförsäkring och innefattar saker och ting som människor är rädda om och vill ha ett skydd för. Tingen kan gå sönder i olyckor, bränder eller försvinna vid stölder. Hemförsäkring och trafikförsäkring är exempel på sakförsäkringar.

Vilka typer av försäkringar finns det?

Olika försäkringar
 • Hemförsäkringar. En hemförsäkring skyddar dina tillhörigheter. …
 • Villa- eller bostadsrättstillägg. …
 • Bilförsäkringar. …
 • Barnförsäkringar. …
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkringar. …
 • Livförsäkringar. …
 • Inkomstförsäkringar. …
 • Sjukvårdsförsäkringar.

Vad är Kontraheringsplikt?

Kontraheringsplikten innebär att ett försäkringsbolag som huvudregel är skyldigt att ingå avtal om en försäkring med den som så önskar. En sådan skyldighet är ovanlig i svensk avtalsrätt.

Vad är inte Försäkringsdistribution?

En försäkringsförmedlare kan vara en fysisk eller en juridisk person. Försäkringsföretag eller deras anställda, som mot ersättning bedriver försäkringsdistribution, betraktas inte som försäkringsförmedlare.

Vilka omfattas av lagen om Försäkringsdistribution?

Alla företag som bedriver försäkringsdistribution omfattas av IDD, som exempelvis försäkringsföretag, försäkringsmäklare, försäkringsförmedlare samt marknadsaktörer som har försäljning av försäkringsprodukter som sidoverksamhet exempelvis biluthyrningsföretag och resebyråer.

Försäkra dig om rätt försäkring

Så här fungerar försäkring

60 sekunder om försäkring

Lämna en kommentar