Vad är förvaltningsrätt?

Vad gör förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätt är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger i första instans mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätterna har ersatt de tidigare länsrätterna. Det kan gälla ett skattemål, tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden.

Vad är speciell förvaltningsrätt?

Speciell förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av den speciella förvaltningsrätten inom juristutbildningen och andra universitets- och högskoleutbildningar. Den kan också vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.

Varför förvaltningsrätt?

Förvaltningsrätten avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter och tvister mellan företag och myndigheter. Det är till förvaltningsrätten det går att överklaga ett myndighetsbeslut från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst.

Vad är skillnaden mellan tingsrätt och förvaltningsrätt?

De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). Förvaltningsrätten handlägger bl. a. tvister mellan enskilda personer och myndigheter, t.

Vilka frågor handlägger förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten handar om hur statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter utövar sina befogenheter – saker som myndigheten måste beakta när frågor om bygglov, bidrag, skatt, tillstånd med mera handläggs. Centrala begrepp inom förvaltningsrätten är förvaltningsärende, beslut och besvär.

Hur lång tid tar det att få svar från förvaltningsrätten?

Det är stora skillnader i handläggningstider mellan förvaltningsrätterna. Under 2013 varierade handläggningstiderna mellan 4,9 och 12,6 månader. 1 Handläggningstiderna för socialförsäkringsmål var under 2013 i genomsnitt nästan 11 månader för förvaltningsrätterna totalt.

Vilken domstol är en länsrätt?

En länsrätt var tidigare en allmän förvaltningsdomstol i lägsta instans i Sverige och Finland. I Sverige ersattes länsrätterna 15 februari 2010 av förvaltningsrätter. I Finland ersattes de på liknande sätt av domstolar med beteckningen förvaltningsdomstol.

Vad menas med förvaltningsärenden?

Förvaltningslagen (FL) reglerar hur myndigheterna ska gå tillväga vid sin behandling av olika ärenden, bland annat vad gäller service gentemot enskilda personer och samverkan med andra myndigheter, liksom hur beslutsprocessen inom myndigheten ska hanteras.

Vad är förvaltningsrättsliga principer?

Förvaltningsrättsliga grundprinciper

Högskolan, i dess egenskap av statlig myndighet har att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter och regler. Detta för att bibehålla medborgarnas förtroende för statsapparaten samt i förlängningen demokratin.

Varför har vi specialdomstolar?

Det finns två så kallade specialdomstolar i Sverige, Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen. Specialdomstolarna räknas normalt sett inte till Sveriges Domstolar. Specialdomstolarnas uppgift är att enbart pröva mål och ärenden inom de rättsligt avgränsade områden de ansvarar för.

Vad är författningsrätt?

Under statsrätten faller straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och statsrätt i inskränkt mening eller författningsrätt, vars huvudgrunder bestäms genom grundlag. Kyrkorätt kan ingå i alla dessa arter av statsrätt. Ordet statsrätt begagnas även som namn på läran om statsrätten.

Vad kostar kammarrätten?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar. Vad händer om ingen överklagar?

När kan man hamna hos förvaltningsrätten?

Så avgörs ett mål i förvaltningsrätten. Speaker: Om du har fått ett myndighetsbeslut som du inte är nöjd med kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Då gör vi en opartisk bedömning av ditt ärende.

Vad är opartisk domstol?

Varje svensk medborgare har rätt att få sin sak prövad av en opartisk och självständig domstol. Rätten gäller även den som är anklagad för ett brott. Så länge man inte är dömd ska man betraktas som oskyldig. I den svenska grundlagen står det att domstolarna har en självständig ställning.

Vad är skillnaden mellan tingsrätt och hovrätt?

Hovrätten prövar brottmål som har överklagats från tingsrätten. En tingsrättsdom kan överklagas av den som har dömts för brott, av åklagaren eller av brottsoffret (målsäganden). I vissa mindre allvarliga brottmål krävs det prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet.

Vad gör förvaltningsrätten?

Så avgörs ett mål i förvaltningsrätten

Förvaltningen

Lämna en kommentar