Vad är förvaltningsrätten?

Vad gör förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätt är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger i första instans mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätterna har ersatt de tidigare länsrätterna. Det kan gälla ett skattemål, tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden.

Varför förvaltningsrätt?

Förvaltningsrätten avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter och tvister mellan företag och myndigheter. Det är till förvaltningsrätten det går att överklaga ett myndighetsbeslut från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst.

Vilka frågor handlägger förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten handar om hur statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter utövar sina befogenheter – saker som myndigheten måste beakta när frågor om bygglov, bidrag, skatt, tillstånd med mera handläggs. Centrala begrepp inom förvaltningsrätten är förvaltningsärende, beslut och besvär.

Kan man vinna i förvaltningsrätten?

Speaker: Förvaltningsrätten kan ändra beslutet eller skicka tillbaka hela målet till myndigheten, som får fatta ett nytt beslut. Speaker: Om du är missnöjd med avgörandet från förvaltningsrätten kan du för det mesta överklaga det till kammarrätten. Det står i avgörandet hur lång tid du har på dig att överklaga.

Hur lång tid tar det att få svar från förvaltningsrätten?

Det är stora skillnader i handläggningstider mellan förvaltningsrätterna. Under 2013 varierade handläggningstiderna mellan 4,9 och 12,6 månader. 1 Handläggningstiderna för socialförsäkringsmål var under 2013 i genomsnitt nästan 11 månader för förvaltningsrätterna totalt.

När kan man hamna hos förvaltningsrätten?

Så avgörs ett mål i förvaltningsrätten. Speaker: Om du har fått ett myndighetsbeslut som du inte är nöjd med kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Då gör vi en opartisk bedömning av ditt ärende.

Varför har vi specialdomstolar?

Det finns två så kallade specialdomstolar i Sverige, Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen. Specialdomstolarna räknas normalt sett inte till Sveriges Domstolar. Specialdomstolarnas uppgift är att enbart pröva mål och ärenden inom de rättsligt avgränsade områden de ansvarar för.

Vad är skillnaden mellan allmän och speciell förvaltningsrätt?

Den allmänna förvaltningsrätten handlar främst om myndigheternas handläggning av olika ärenden, medan den speciella gäller olika sakområden, miljörätt, socialrätt osv. De beslut myndigheterna härvid fattar kan normalt överklagas till förvaltningsdomstol.

Vad är skillnaden mellan tingsrätt och förvaltningsrätt?

De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). Förvaltningsrätten handlägger bl. a. tvister mellan enskilda personer och myndigheter, t.

Hur man överklagar Förvaltningsrättens beslut?

Om du är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan du överklaga den till kammarrätten. I förvaltningsrättens dom står det inom vilken tid och till vilken kammarrätt du ska klaga. Du måste göra ditt överklagande skriftligt.

Vad betyder prövningstillstånd?

Prövningstillstånd är ett tillstånd som hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen.

Vad är författningsrätt?

Under statsrätten faller straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och statsrätt i inskränkt mening eller författningsrätt, vars huvudgrunder bestäms genom grundlag. Kyrkorätt kan ingå i alla dessa arter av statsrätt. Ordet statsrätt begagnas även som namn på läran om statsrätten.

Vem får överklaga myndighetsbeslut?

Beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot och beslutet kan överklagas.

Vem betalar överklagande?

Det kostar inget att överklaga. En tilltalad kan bli skyldig att betala en del av eller hela kostnaden för försvararen och eventuellt målsägandebiträde. I tvistemål får den part som förlorar målet normalt betala båda parternas rättegångskostnader.

Vad är skillnaden mellan laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär?

Om beslutet rör dig själv och du anser att själva beslutet är fel kallas det förvaltningsbesvär. Om du tycker att det var fel av kommunen att ens fatta beslutet kallas det för laglighetsprövning (tidigare kommunalbesvär).

Vad gör förvaltningsrätten?

Så avgörs ett mål i förvaltningsrätten

Förvaltningen

Lämna en kommentar