Vad är giftorätt?

Vad innebär begreppet giftorätt?

En makes framtida rätt i den andre makens egendom. Enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken ska varje make råda över sin egendom och svara för sina skulder.

Vad gäller vid giftorätt?

Makarnas rätt till hälftendelning av giftorättsgodset benämns giftorätt. Att makar har giftorätt eller att egendom är att betrakta som giftorättsgods innebär inte att äganderätten till egendom ändras. Utgångspunkten i ett äktenskap är att varje make äger sin egen egendom och svarar för sina egna skulder.

Vad anses som giftorättsgods?

Enligt Äktb 7:1 utgörs giftorättsgodset av all egendom som inte är enskild egendom. Parterna i ett äktenskap eller registrerat partnerskap har äganderätt till det denne införskaffar eller hade med sig in i förhållandet. Har parterna införskaffat egendom gemensamt kan de vara gemensamma ägare, så kallad samäganderätt.

Vad är det för skillnad mellan äganderätt och giftorätt?

Äganderätt anger istället vilka som äger en viss egendom och hur stor del samägarna äger om det finns flera ägare. Ett äktenskap kan påverka giftorätten men inte äganderätten som sådant. Att en egendom kan vara giftorättsgods och på så vis ingå i bodelningen innebär inte att den ägs gemensamt av makarna.

När blir det giftorättsgods?

Alla tillgångar som inte är enskild egendom är makarnas giftorättsgods. Då äktenskapet upplöses, genom skilsmässa eller dödsfall, behålles den enskilda egendomen odelad medan giftorättsgodset som huvudregel delas.

Vad betyder fri förfoganderätt?

Fri förfoganderätt innebär att mottagaren fritt kan disponera egendomen i fråga så länge den fria förfoganderätten består, vanligtvis så länge mottagaren är i livet. Däremot kan mottagaren inte testamentera bort egendomen i händelse av sin död.

Kan man skriva bort giftorätten?

– Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där man kan avtala bort hela eller delar av den så kallade giftorätten och göra den till enskild egendom, säger Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB.

Vad händer med enskild egendom när man dör?

Enskild egendom vid dödsfall

Egendom som inte ska delas lika mellan er är enskild egendom. Vid dödsfall behåller den efterlevande maken det som är dennes enskild egendom och den avlidnes arvingar får det som är den avlidnes enskilda egendom.

Får man ge bort giftorättsgods?

Om den ena maken har minskat sitt giftorättsgods genom att ge en gåva i inte obetydlig omfattning utan sin makes samtycke, så kommer maken som gett gåvan att få en mindre del giftorättsgods vid en bodelning. Detta gäller om gåvan har getts inom 3 år innan man ansökt om skilsmässa. Denna regel finns i 11 kap 4 § ÄktB.

Hur beräknas giftorättsgods?

Giftorättsgodset består av all egendom som inte utgör enskild egendom. Vanligtvis så dras skulder som hänför sig till giftorättsgodset av och sedan läggs allt giftorättsgods samman. Därefter ska värdet delas lika mellan den efterlevande maken och dödsboet, äktenskapsbalken 11 kap.

Vem ärver gifta med särkullbarn?

Den person som är barn endast till en av makarna kallas ofta för särkullbarn. Om ett särkullbarn avstår från arv till förmån för den efterlevande maken har särkullbarnet en rätt att ta del av den efterlevande makens bo när denne avlider. Den del man får arvsrätt i är den del som tillhörde den först avlidne maken.

Hur stor del ärver särkullbarn?

Särkullbarn har samma arvsrätt som ett gemensamt barn – men med en viktig skillnad. De har rätt att få ut arvet från sin biologiska förälder direkt, även om styvföräldern fortfarande lever. – Särkullbarn har rätt till sin del av arvet direkt när föräldern avlider.

Vad är det för skillnad på enskild egendom och giftorättsgods?

Efter avdrag för skulder ska giftorättsgods delas lika mellan makarna vid bodelning oavsett vem som varit egendomens ägare. [4] Skillnaden är alltså att makarna, vid till exempel skilsmässa, ska dela på den egendom som är giftorättsgods medan den enskilda egendomen inte behöver delas med den andra maken/makan.

Vad är giftorättsgods och enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som tillhör den ena maken och sådan egendom ska inte delas mellan makarna vid en bodelning. All egendom som inte är enskild är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom exempelvis äktenskapsförord alternativt testamente eller gåvobrev.

Vem ärver vid enskild egendom?

Regeln gäller före förordnanden i testamente. Din make kommer att ärva din enskilda egendom med fri förfoganderätt. När han avlider kommer egendomen att ärvas av era gemensamma barn. Om du önskar ändra detta bör du upprätta ett testamente vari du kan förordna att barnen ska ärva egendomen.

När äktenskap upphör: avvittring och giftorätt

Familjerätt – Del 2.5 – Bodelning i äktenskap

Så här beställer du ett äktenskapsförord – giftorättsgods till enskild egendom!

Lämna en kommentar