Vad är god man?

Vad är god mans uppdrag?

En ställföreträdares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Det är tingsrättens förordnande som reglerar godmanskapets omfattning. Det kan bestå av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Vad får en god man göra och inte göra?

den gode mannen får inte besluta i frågor om vård, den gode mannen får inte bestämma vad som ska köpas eller inte köpas. Den som har god man styr efter förmåga över sina pengar och fattar själv beslut. Om en huvudman inte har beslutsförmåga tar gode mannen över istället.

Vad kan en god man hjälpa till med?

Bevaka huvudmannens rätt
  • Ansöka om kontaktperson eller annat stöd.
  • Ansöka om olika insatser som huvudmannen kan tänkas ha behov av, till exempel insatser enligt LSS, socialtjänsten, byte av bostad, ansöka om gruppboende.
  • Överklaga beslut.
  • Ansöka om bostadstillägg/bidrag, fondmedel.
  • Bevaka huvudmannens rätt i ett dödsbo.

När behövs en god man?

En vuxen person som har svårt att sköta sin ekonomi eller som behöver stöd i vardagen kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Det är frivilligt och det kostar att ha god man – ingen kan få en god man mot sin vilja. Om personens hjälpbehov kan tillgodoses på något annat sätt så ska godmanskap inte anordnas.

Vad ingår i uppdraget sörja för person?

Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till hans eller hennes nytta. Det innebär även att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.

Vilka befogenheter har en god man?

Om huvudmannen inte kan uttrycka sin vilja ska god man agera utifrån huvudmannens bästa. Vid större åtgärder, så som bostadsförsäljning eller godkännande av arvskifte kommer även anhöriga ges möjlighet att yttra sig. Det är dock den gode mannen som beslutar vilka åtgärder som ska vidtas för huvudmannen.

Vad får en god man bestämma?

En god man eller förvaltare har rätt att sköta mer omfattande angelägenheter åt sin huvudman. Exakt vad som ska ingå i åtagandena bestäms i den process som utser dem. Den person (huvudmannen) som har fått en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och har alltså full förfoganderätt över sina bankkonton.

Hur mycket tjänar man på att vara god man?

Som god man tjänar du i regel cirka 10 000 kronor brutto årligen, såvida du tar dig an ett uppdrag med medelsvår komplexitet. Din ersättning betalas alltid ut årligen, och ersättningsbeloppet är alltid baserat på en bestämd procentsats som grundas utifrån det basbelopp som gäller för året.

Kan en anhörig vara god man?

Anhörig kan ansöka om god man

En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan också göra ansökan åt den som behöver hjälp. Kommunens överförmyndare får ansöka om god man och ska då skicka med de handlingar som tingsrätten behöver.

Hur vet man om någon har en god man?

Eftersom gode män och förvaltare förordnas av tingsrätten ska du be att få se förordnandet, eller ett registerutdrag från överförmyndaren. Om tingsrättsförordnandet är flera år gammalt kan det vara bra att be personen att begära ut ett aktuellt registerutdrag från överförmyndaren.

Varför har man god man?

En god man eller en förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en medmänniska som inte klarar av att göra det själv. Sedan 1 juli 2017 har anhöriga fått en större behörighet att utan fullmakt sköta frågor som rör den dagliga livsföringen. Godmanskap ska endast anordnas om det inte finns enklare åtgärder.

Kan vem som helst få god man?

Du som är myndig, det vill säga över 18 år, och på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen kan ansöka om att en god man. För att en god man ska dock ditt hjälpbehov inte kunna tillgodoses på annat sätt.

Hur mycket kostar det att ha en god man?

Att ha god man kan kosta 7 000–20 000 kronor per år. Det normala är att du betalar arvodet till din gode man. Den som har låga inkomster och tillgångar kan få arvodet betalat av kommunen. Inkomstgränsen för kommunalt arvode ligger på 2,65 gånger prisbasbeloppet.

Att vara god man

Vad gör en god man?

Introduktionsutbildning God man och förvaltare 1

Lämna en kommentar