Vad är hederskultur?

Vad är syftet med hederskultur?

Hederskultur är kulturella föreställningar som utgår från att familjens eller gruppens heder är viktigare än den enskilda personens vilja, tankar och känslor. Våldet visar sig bland annat genom att en person kontrolleras för att bevara familjens heder.

Hur ser hederskulturen ut i Sverige?

Hederskultur har inte någon plats i det svenska samhället. I vårt land ska alla individer ha samma grundläggande fri- och rättigheter. Om detta får det inte råda någon tvekan. Inte heller får olika måttstockar gälla för olika grupper.

Hur utbrett är hederskultur?

Både unga kvinnor och unga män är utsatta. Kartläggningen visar att människor med olika etnicitet, religiös tro, sexuell läggning, könsöverskridande identiteter eller uttryck, ålder, funktionsnedsättningar, socioekonomisk status och bostadsort lever med en allvarlig utsatthet för våld och begränsas av hedersnormer.

Vilka två brott är vanligast inom hederskulturen?

föreställningen om att mäns och familjers heder är avhängig kvinnors och flickors sexuella beteende. De enda brotten som per definition är hedersbrott är brott mot lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott enligt 4 kap.

Hur började hederskulturen?

Men hederskultur i övrigt har rötter lång bak i tiden. Cronberg har studerat den från 1500-talet och framåt. – Sverige har haft en stark inhemsk hederskultur där den som saknade heder hamnade utanför samhället. Vanheder ansågs smitta.

Hur uppstod hederskulturen?

Hederskultur i det förmoderna och tidigmoderna Europa

I och med det svenska domstolsväsendets uppbyggnad under 1600–talet övertogs det formella ansvaret att utdela straff från den enskilde till staten.

Har sin heder?

Heder eller ära är ett antropologiskt och sociologiskt begrepp kopplat till social status, och handlar om andra människors uppskattning av andra familjer och släkter eller en människas personliga värde. Hederns syfte är att bevara ordningen i ett samhälle.

Hur vanligt är hederskultur i Sverige?

Forskare har konstaterat att 2017 låg siffran på 240 000 drabbade. I och med den kraftiga invandring som har bedrivits de senaste fem åren har hedersförtrycket ökat markant i samhället bland de med invandrarbakgrund. Men det finns även bland andra och tredje generationens invandrare som anammar hederskulturen.

Vad är Hedersnorm?

I familjer som lever i med hedersnormer är det oftast männen som bestämmer och kontrollerar familjens medlemmar. Även kvinnor kan stödja eller tvingas stödja detta och kan också vara utövare av våld och förtryck.

Hur vanligt är hedersrelaterat våld i Sverige?

Mellan 25-30 procent av alla flickor och nästan 25 procent av alla pojkar uppgav att de minst en gång drabbats av kränkande behandling, hot eller våld av föräldrar eller andra vuxna nära anhöriga sedan de började på gymnasiet.

Hur vanligt är hedersmord i Sverige?

Det finns inga exakta siffror på hur många i Sverige som lever i hedersvåld och förtryck. Uppskattningar som gjorts av forskare pekar på att minst 200 000 unga i Sverige har en sådan tillvaro, men att mörkertalet troligen är stort.

Vad är orsaken till hedersmord?

Hedersmord, eller skammord, är ett ofta planerat mord på en familjemedlem eller släkting för att återupprätta familjens, klanens eller gruppens heder, som offret på något sätt anses ha vanärat. Hedersmord och annat hedersvåld är våld i nära relationer som motiveras av hederskultur och drabbar oftast kvinnor.

Vad räknas som hedersförtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats.

Vilka utsätts för hedersvåld?

Hedersrelaterat våld drabbar även pojkar och män

Även pojkar och män kan vara utsatta för hedersrelaterat våld. Deras livsval kan vara begränsade, speciellt när det gäller val av en partner. De kan vidare tvingas att kontrollera sina syskon eller andra kvinnliga släktingar.

Vilka utsätts för hedersförtryck?

Flickor och kvinnor är mest utsatta, men även pojkar och män kan både bli utsatta för våld och även tvingas att kontrollera och/eller använda våld mot syskon, kusiner och mammor. Personer med annan sexuell läggning än heterosexuella riskerar att utsättas för särskild allvarliga trakasserier och fördömanden.

Hedersrelaterat förtryck och våld | RFSU informerar om hedersrelaterat förtryck och våld på svenska

Svensk familj börjar med hederskultur

Elaf växte upp i hedersförtryck: ”Pappa sa att han kunde döda mig” – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar