Vad är kommun?

Vad menas med kommunen?

Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd organisation. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning.

Vad är kommunernas ansvar?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Hur fungerar kommunerna?

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner.

Vad bestäms i kommun?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Vad måste en kommun erbjuda för samhällsservice?

Kommunen ansvarar för den största delen av den samhällsservice som finns där du bor. Några exempel på service är att erbjuda förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. De obligatoriska verksamheterna måste finnas i alla kommuner och bestäms av kommunallagen.

Vad är en kommun lättläst?

Som invånare i en kommun får man vara med och välja vilka personer som ska bestämma över saker som är viktiga för alla som bor i kommunen. De som bestämmer kallas för kommunpolitiker. Politikerna som vi väljer bestämmer tillsammans om hur till exempel skolor, lekparker, gator och äldreboenden ska skötas.

Vad bestämmer en kommunpolitiker?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i den kommunala organisationen. Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om skattesats i kommunen, om budget för olika verksamheter, och väljer kommunstyrelse och kommunalråd.

Vilket ansvar har kommunen för sina medborgare?

Detta måste kommunen ordna för sina medborgare

Kommunen måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Den ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska också ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder.

Vilka är det som bestämmer i en kommun?

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Förutom i dessa församlingar finns politiska uppdrag inom kommunstyrelser samt i olika nämnder och utskott. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Hur styrs kommunerna i Sverige?

I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som fattar beslut kring frågor som angår kommunen. Verksamheten leds av kommunstyrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige.

Vad kan kommunen besluta om?

Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunen själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur mycket (kommunalt självstyre), men allt måste utgå från medborgaren. Det ska finnas allmänintresse i det som görs.

Vilka är kommunens tre huvudsakliga inkomstkällor?

Kommunerna lägger mest pengar på grundskola, gymnasieskola och övrig utbildning, samt äldre- och handikappomsorg. Kommunerna behöver pengar för att kunna klara av alla sina uppgifter. De tre viktigaste sätten för kommunerna att få in pengar är följande: Kommunalskatt är den största inkomstkällan för kommunerna.

Vad får inte en kommun syssla med?

Kommunal affärsverksamhet

Den sjunde paragrafen lägger grunden till en annan princip: kommuner får inte driva företag, annat än om det är allmännyttigt och utan vinstsyfte. Att det ska ske utan vinstsyfte brukar kallas för självkostnadsprincipen.

Vad är grejen med svenska kommuner och landsting?

Så här styrs Sverige, kommuner och regioner

Den svenska demokratin: Riksdag, landsting, kommun – vad är vad?​

Lämna en kommentar