Vad är konfusion?

Konfusion innebär en störning av uppmärksamhet (minskad förmåga att fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet) och medvetenhet (nedsatt orienteringsgrad relativt omgivningen). Störningen kommer relativt plötsligt och fluktuerar under dygnet.

Vad är skillnaden mellan konfusion och demens?

Konfusion: akut debut, fluktuerar under dagen. Demens: smygande förlopp, progressiv försämring. Medvetande och uppmärksamhet är bevarade hos dementa åtminstone i de första faserna.

Kan konfusion leda till döden?

Kon- fusion är ett allvarligt tillstånd, som obehandlat kan leda till döden. Studier har visat en tre gånger så stor mortalitetsrisk [3]. I såväl den internationella sjukdomsklassifikationen ICD- 10 som den amerikanska psykiatriklassifikationen DSM-IV [4] används termen delirium för konfusion.

Vad orsakar förvirring?

Det kan röra sig om infektioner, smärta, hjärtinfarkt, stroke eller stora operationer, men även enkla saker såsom förändrad läkemedelsdosering, miljöombyte, sömnbrist, förstoppning, överfylld urinblåsa eller bristande kost- och vätskeintag. Inte sällan är det en kombination av orsaker som bidrar till förvirringen.

Vad är konfusion och hur kan konfusion behandlas?

Definition. Ett akut (under period av timmar-dagar) insättande psykiskt syndrom karaktäriserat av intellektuell och psykomotorisk störning samt störd sömn-vakenhetscykel. Observera att konfusion utgör symtom på en bakomliggande sjukdom.

Vad beror konfusion på?

Vad beror förvirringstillstånd på? Ett förvirringstillstånd beror på att hjärnan har utsatts för en extrem belastning som den inte klarar av. Hos dig som är äldre eller du som har någon annan sjukdom påverkas hjärnan lättare vid till exempel kroppsliga sjukdomar eller stress.

Hur länge varar konfusion?

Vanligt är att tidiga symtom som rastlöshet, ångest, irritabilitet, desorientering, tankspriddhet eller sömnstörning utvecklas till ett full utblommat konfusion inom 1 – 3 dagar. Konfusionens varaktighet skiljer sig dock avsevärt och kan vara över inom några timmar eller dagar eller vara i veckor eller månader.

Vad skiljer konfusion från psykos?

I första hand bör konfusion, drogmissbruk och dissociativa tillstånd uteslutas. En konfusion kan te sig psykotisk men präglas i huvudsak av desorientering. Tillstånd sekundära till missbruk eller somatisk sjukdom kan ge psykotiska symtom, men med särskild prägel; exempelvis bör synhallucinationer leda tankarna hit.

Vad är skillnaden mellan demens och förvirring?

Förvirringstillstånd vid kroppslig sjukdom

Om tillståndet varar en längre tid kan det missuppfattas som demens. Behandlingen går ut på att avslöja vad som orsakat förvirringen och sedan behandla och vårda i en lugn och trygg miljö.

Varför blir äldre förvirrade vid urinvägsinfektion?

Vanliga orsaker är urinvägsinfektion och virusinfektion. Den åldrande individen har en minskad reservkapacitet i hjärnan som gör att förvirring lätt kan uppstå vid olika typer av störningar. Detta gäller inte minst de dementa patienterna.

Vilka är de vanligaste sena tecknen på att den som är sjuk är döende?

Vanliga symtom i sen fas av vård i livet slutskede är smärta, ångest, muntorrhet, illamående, andnöd, hosta, rosslighet, orkeslöshet, förstoppning och diarré. Den palliativa vården delas in i allmän och specialiserad palliativ vård.

Film 7: Konfusion

Oro, ångest och förvirring i palliativ vård

Demenssjukdomar – Vad är demens?

Lämna en kommentar