Vad är konsumentköplagen?

Vad innefattar konsumentköplagen?

Konsumenten har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar felet. I andra hand kan du erbjuda konsumenten prisavdrag eller ersättning för att själv rätta till felet. Om felet inte är ringa kan konsumenten ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka.

Hur lyder konsumentköplagen?

Konsumentköplagen är en tvingande lag. Det innebär att företaget inte får ge dig sämre rättigheter än vad lagen säger. Det spelar ingen roll om företaget exempelvis har skrivit in i ditt köpekontrakt eller i köpvillkoren att du bara har två års reklamationsrätt, eftersom du enligt lag har tre år på dig att reklamera.

Varför har vi konsumenträttigheter?

Under benämningen konsumenträtt lyder ett antal lagar. Dessa lagar är till för att skydda konsumenten och utgår från att denne också är den svagaste parten i förhållandet försäljning och köp. Lagarna ska ge stöd i regelverket vid till exempel avtal, bytesrätt, ångerrätt, öppet köp, garantier och prissättning…

Vad står i köplagen?

När gäller köplagen? Vid alla köp av varor mellan privatpersoner, det vill säga när du köper något av eller säljer något till en annan privatperson. Med varor menas lös egendom som till exempel bilar, kläder, vitvaror och möbler. När ett företag säljer varor till ett annat företag.

Vad är innebörden av Köpl 3?

Ändringar3

Varan ska vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet.

Mellan vilka parter gäller Konsumentlagarna?

Konsumentlagar
 • Konsumentköplagen. Denna lag gäller när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. …
 • Konsumenttjänstlagen. …
 • Distans- och hemförsäljningslagen. …
 • Öppet köp och bytesrätt. …
 • Garanti. …
 • Tillgodokvitto och presentkort. …
 • Räkningar. …
 • Privatköp.

Vad gäller om ett ungefärligt pris har avtalats för en tjänst?

Om ni inte har avtalat om pris ska du betala ett så kallat skäligt pris. Ett pris brukar vara skäligt om det motsvarar vad tjänsten normalt sett brukar kosta. Om företaget har lämnat en ungefärlig prisuppgift, så får det slutliga priset inte överskrida det ungefärliga priset med mer än 15 procent.

Vad är en konsumentvägledare?

Kommunernas konsumentvägledning, Hallå konsument, ECC Sverige och de fyra konsumentbyråerna ger alla kostnadsfri hjälp till konsumenter i behov av stöd. De är beroende av och kompletterar varandra för att ge ett gott konsumentstöd.

Har man ångerrätt vid privatköp?

Vid ett privatköp är utgångspunkten att det som du och säljaren har avtalat om, är det som gäller. Om du köper en vara i befintligt skick kan du därför inte räkna med att varan är felfri. Men varan kan ändå anses felaktig om: varan inte är som säljaren har sagt.

Vad för syfte har marknadsföringslagen?

När du ska marknadsföra dina produkter är marknadsföringslagen den centrala lagen som styr hur du får marknadsföra dig. Syftet med lagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Vilka rättigheter har du enligt konsumentköplagen?

6.2.6 Om det blir fel på varan

Enligt Konsumentköplagen har du tre år, från det att du tagit emot varan, på dig att reklamera ursprungliga fel. Med det menas att felet ska ha funnits från början, även om det inte visat sig förrän senare.

Vad gäller vid telefonförsäljning till företag?

Telefonförsäljning
 • Företaget måste enligt lag få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska vara giltigt.
 • Efter att du har gett ditt skriftliga godkännande har du 14 dagar på dig att ångra avtal som du har tackat ja till.
 • Ett sätt att minska mängden telefonförsäljning är att spärra ditt nummer hos NIX-telefon.

Vad är Täckningsköp?

Om du väljer att köpa varan av ett annat företag

Väljer du att köpa varan någon annan stans, och tvingas betala ett högre pris, har du möjlighet att kräva ersättning för mellanskillnaden av företaget som inte levererade varan. Det kallas för att göra ett täckningsköp.

Vilken paragraf i köplagen reglerar att risken övergår på köparen när varan är avlämnad?

13 § Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 eller 7 §. Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på hans sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankommer på honom för att avlämnandet skall kunna ske.

När anses en vara avlämnad vid Transportköp?

Transportköp. 7 § Skall varan transporteras till köparen inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen.

Sara om konsumenträttigheter

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen

Lämna en kommentar