Vad är likvidation?

Vad innebär att ett bolag likvideras?

En likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.

Vad händer vid likvidation?

Vid en frivillig likvidation tillsätts en likvidator som får till uppgift att gå igenom företagets totala ekonomi och återstoden av kapitalet ska i första hand användas till att betala obetalda fodringar och i andra hand kommer eventuellt överskott av kapital att fördelas mellan bolagsägarna.

Vad betyder ordet likvidation?

Vid en likvidation utser Bolagsverket eller domstol en eller flera likvidatorer som ska genomföra likvidationen. Likvidatorns uppgift är att omvandla bolagets tillgångar till pengar och betala dess skulder. Eventuellt överskott delas sedan ut till delägarna.

Varför likvidera bolag?

Aktiebolag kan man avveckla genom frivillig likvidation eller snabbavveckling. Svenska Standardbolag tillhandahåller båda dessa tjänster. En traditionell likvidation är ett sätt för aktieägarna att avsluta ett bolags liv.

När likvideras ett bolag?

Aktiebolaget kan själv välja att gå i likvidation, så kallad frivillig likvidation. Det är bolagsstämman som beslutar om detta. Aktiebolaget ska anmäla ett beslut om frivillig likvidation till oss.

När är en likvidation avslutad?

Om inga okända borgenärer har hört av sig vid kallelsetidens utgång kan likvidationen avslutas och eventuella tillgångar kan skiftas ut till ägarna. Likvidatorn lägger fram slutredovisningen på en bolagsstämma och därmed är bolaget upplöst. Likvidatorn anmäler därefter till Bolagsverket att likvidationen är avslutad.

Vad är en slutredovisning?

Slutredovisningen innehåller likvidatorns berättelse över likvidationen och redogörelse för skiftet av bolagets tillgångar. Boksluten, verksamhetsberättelserna och eventuella revisionsberättelser för hela likvidationstiden ska bifogas till berättelsen.

Vad kostar det att likvidera ett AB?

För 5 995 kronor tar vi över ditt aktiebolag och avvecklar dig direkt och säkert som juridisk person. Vid en avveckling har du din köpeskilling utbetalad inom 3-5 bankdagar efter signerat avtal. Se nedan vad vi behöver för uppgifter för att kunna ge dig en offert och ta nästa steg.

Hur ser en slutredovisning ut?

Likvidatorn tar fram en slutredovisning

Slutredovisning sker genom att likvidatorn upprättar en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en redogörelse för skiftet. Till förvaltningsberättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

Hur man undviker likvidation?

Svara i tid för att undvika likvidation

För att undvika likvidation ska aktiebolaget ha åtgärdat de brister som vi begärde i föreläggandet senast den sista svarsdagen. Du kan inte få längre tid på dig (anstånd) för att lämna in de handlingar och uppgifter vi frågat efter.

Vad händer om en bostadsrättsförening likvideras?

Likvidation sker genom att tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas enligt stadgarna. Konkurs sker om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder. Fusion sker när föreningen går upp i en annan förening.

Hur lägger man ner ett aktiebolag?

Det finns många sätt att avveckla ett aktiebolag på:
  1. Du kan lägga ner (likvidera) företaget.
  2. Du kan sälja alla aktier i aktiebolaget.
  3. Aktiebolaget kan fusioneras.
  4. Aktiebolaget kan upplösas genom delning.
  5. Aktiebolaget kan försättas i konkurs.

Vad händer med skulder vid likvidation?

Likvidation innebär att ett bolag, exempelvis ett aktiebolag, upphör att existera efter att skulder betalats och eventuellt överskott betalats ut till aktieägarna. Med likvidation menas att göra bolagets tillgångar likvida, det vill säga tillgångarna omvandlas till pengar.

Vad innebär en rekonstruktion av ett företag?

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men möjlighet att på sikt överleva. Det är företaget eller den som vill ha betalt (borgenären) som ansöker i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser den en rekonstruktör.

I vilken situation måste ett aktiebolag gå i tvångslikvidation?

Det finns grund för beslut om tvångslikvidation på grund av brister i fråga om registreringen av aktiekapitalet. Bolaget har likvidationsplikt enligt bolagsordningen. Bolagets egna kapital understiger, enligt revisorns yttrande, det registrerade aktiekapitalet. Bolagets tillgångar har skiftats.

Likvidation av aktiebolag

Vad är en likvidationspreferensaktie?

Obeståndsrätt, konkurs och likvidation.

Lämna en kommentar