Vad är new public management?

Vad är New Public Management Sverige?

Begreppet New Public Management etablerades under 1990-talet och kan enkelt beskrivas som en allmän förändring av hur offentlig sektorn skulle styras och organiseras. Den drivande idén var att omforma offentlig sektor till att mer fungera enligt marknadsprinciper. Ambitionen var att öka effektivitet och produktivitet.

Vad är New Public Management skolan?

NPM, New public management, är ett samlingsbegrepp för de styrreformer som förändrat svensk offentlig förvaltning de senaste 30 åren. Det utvecklades från början som en modell för att effektivisera användningen av befintliga resurser.

Vilka problem är förknippade med NPM i offentlig sektor?

De senaste åren har NPM fått kritik för påstådda försämringar av kvaliteten i välfärden. Kritiken har främst riktats mot vinstdrivande välfärdsföretag, men även mot mål- och resultatstyrning generellt.

Vad är New Public Governance?

New public governance poängterar vikten av ömsesidiga beroenderelationer mellan både offentliga, civila och privata aktörer och menar på att nätverk sammansatta utefter uppdragens syften bättre skulle kunna tillgodogöra behoven av gränsöverskridande lösningar för den offentliga servicen (Osborne 2006:384).

Vad NPM?

New public management (NPM), resultatstyrning eller tidigare programbudgetering, är ett samlingsbegrepp för reformer av den offentliga sektorns organisation och styrning som omfattar att använda metoder från det privata näringslivet i syfte att öka effektiviteten, såsom verksamhetsplaner, budgetarbete och kartläggning …

Vad är bra med NPM?

Ökad tillgänglighet – en av fördelarna med NPM

De fördelar med NPM som oftast nämndes är ökad tillgänglighet och fokus på aspekter som annars hade kunnat glömmas bort, såsom antibiotikaförskrivning och livsstilsfrågor.

Vilka ingår i den offentliga sektorn?

Den offentliga sektorn omfattar verksamheter inom stat, kommun och landsting som till största delen finansieras med skattemedel, som till exempel vård och omsorg, skolor, rättsväsende, försvarsmakten och infrastruktur.

Varför Tillitsbaserad styrning?

SKR är positiv till tillit i styrningskedjan och de sju vägledande principerna som är viktiga delar i en styrning. Allt tar sin utgångspunkt i brukarna och medborgarna – om deras behov, upplevelser och kunskap. Genom tillit skapas ökat handlingsutrymme för medarbetarna.

Vilken kritik brukar riktas mot New Public Management?

Kritik som brukar riktas mot NPM är dess fokus på kontroll, mätningar och utvärderingar och det paradoxala sambandet mellan dessa mätningar och NPM:s fokus på effektivisering.

När kom New Public Management till Sverige?

Införandet av New Public Management som styrsystem i allt fler delar av offentlig sektor i Sverige, från slutet på 1980-talet, skedde i stort sett utan någon offentlig debatt. Sannolikt för att det var väldigt svårt för det stora flertalet av beslutsfattarna att inse de långsiktiga konsekvenserna av NPM-styrning.

Vad är en offentlig förvaltning?

Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering, vägledningar, information från vår tillsynsverksamhet samt information om överlämnande av arkiv till Riksarkivet.

Vad är Tillitsdelegationen?

Tillitsdelegationen var aktiv mellan 2016-2020 och hade som uppgift att sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i sina egna verksamheter och hur erfarenheter av både idé- och verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom även efter att …

En mycket kort introduktion till NPM

New Public Management

What is NEW PUBLIC MANAGEMENT? What does NEW PUBLIC MANAGEMENT mean?

Lämna en kommentar