Vad är samsjuklighet?

Med samsjuklighet menas att en person uppfyller diagnostiska kriterier för flera sjukdomar. Det är sedan länge välkänt att personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa. Omvänt så har personer med psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser en ökad risk för beroende [1].

Hur uppstår samsjuklighet?

Hur samsjuklighet uppstår

Skadligt bruk eller beroende samexisterar med psykisk sjukdom på grund av gemensamma riskfaktorer. Skadligt bruk eller beroende är en konsekvens av självmedicinering vid existerande psykisk sjukdom.

Vad är somatisk samsjuklighet?

Samsjuklighet är en komplicerande faktor som hälso- och sjukvården bör ta hänsyn till i samband med diagnostik och behandling. Idag brister det i kunskap om psykiatriska tillstånd inom t. ex. den somatiska vården.

Vad kan det finnas för risker med samsjuklighet?

Det kan i sin tur leda till att patienten får en sämre behandling, eller vård i ett sent skede. Det finns också brister i kunskap inom psykiatrin om somatiska sjukdomstillstånd. Dessa faktorer kan leda till allvarliga konsekvenser för dem som drabbas, med sämre behandling och ökad dödlighet som följd.

Vilken behandling omvårdnad insats är rekommenderad vid samsjuklighet?

Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att personer med sådan samsjuklighet erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg och får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som de är i behov av.

Vad betyder självmedicinera?

Självmedicinering är en term som inom sjukvården används för att beskriva användandet av läkemedel utan att konsultera en läkare, eller att en person sköter sin läkemedelsbehandling eller delar av sin läkemedelsbehandling själv.

Kan man bli frisk från psykisk ohälsa?

10 tips för att förhindra psykisk ohälsa på jobbet
  1. Skapa ett gott socialt klimat. …
  2. Gå en öppen utbildning om stress och hälsa. …
  3. Prata om psykisk hälsa och ohälsa på jobbet. …
  4. Var uppmärksam på signaler om psykisk ohälsa. …
  5. Stöd dina medarbetare på arbetsplatsen.

Vad är en somatisk sjukdom?

Somatisk betyder fysisk eller kroppslig. Det är en sjukdom som sitter i kroppen och påverkar det fysiska, till skillnad från en intellektuell funktionsnedsättning som inte påverkar fysiken i kroppen.

Vad är en somatisk avdelning?

Specialiserad somatisk vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvården. Det inkluderar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera.

Vad är somatisk hälsa?

Somatisk hälsa innebär den kroppsliga hälsan. Somatisk vård är den vård som sker utanför psykiatrins ramar.

Vad innebär det att vara Multisjuk?

En multisjuk person har tre eller fler diagnoser och har lagts in på sjukhus minst tre gånger det senaste året. Bland de med hemtjänst skattar 24 procent sin hälsa som god, medan motsvarande andel bland de på särskilt boende är 40 procent.

Vilka är de vanligaste psykiska sjukdomarna som förekommer i kombination med missbruk?

Samsjuklighet innebär att en individ har ett beroende eller missbruk av alkohol, narkotika eller substanser, samtidigt som de lider av psykisk ohälsa eller sjukdom som ångestproblematik, psykos, depression eller personlighetsstörning (SBU 2019).

Vilka är det som har ansvar för att personer med psykisk ohälsa får behandling vård och stöd?

Landstinget ansvarar för vård och behandling av psykisk sjukdom och främjande av psykisk hälsa, medan kommunen ansvarar för boende, stöd och service.

Vilka behandlingsmetoder och förhållningssätt kan tillämpas i det dagliga arbetet för att behandla och motivera personer med samsjuklighet?

För att motverka detta krävs ett nära samverkansarbete mellan olika verksamheter, där individens totala behov tillgodoses. Framträdande var också vikten av att skapa allians i relation till klienten i arbetet med samsjuka individer, vilket förutsätter ett lösningsfokuserat och motivationshöjande arbetssätt.

Vad är integrerad behandling?

Integrerade behandlingsmetoder kan bestå av både psykologiska och psykosociala behandlingsinslag. De riktar sig till individer med samsjuklighet och fokuserar på missbruket (skadligt bruk) eller beroendet och andra psykiatriska tillstånd samtidigt.

Vem har ansvar för missbrukare?

Kommunerna har i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, ansvar för missbruks- och beroendevård. Det innebär att socialnämnden aktivt ska sörja för att den enskilda missbrukaren får den hjälp och den vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket (5 kap. 9 § SoL).

Samsjuklighet: Beroende och psykisk samsjuklighet – Sven-Eric Alborn

Samsjuklighet

Missbruk, beroende och samsjuklighet.

Lämna en kommentar