Vad är särskola?

Vilka barn går i särskolan?

Särskolan är till för de barn och ungdomar som inte klarar undervis- ningen och kunskapsmålen i grundskolan för att de har en utvecklings- störning, autism eller autismliknande tillstånd. Det gäller också barn och ungdomar som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Vad innebär det att gå i särskola?

I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning och som be döms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktions ned sättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan i grundsärskolan.

Vad är speciellt med en särskola?

Vad är särskolan? Grundsärskolan är egen skolform som arbetar efter Grundsärskolans läroplan. Skolformen är anpassad till de elever som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. För att bli mottagen i särskolan måste en utredning göras.

Hur hamnar man på särskola?

Det är hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. Innan beslutet ska hemkommunen göra en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning. Kommunen ska samråda med elevens vårdnadshavare om utredningen medan den pågår. Källa: 7 kapitlet 5 § andra stycket skollagen.

Kan föräldrarna bestämma om barnet ska gå i en särskola?

Föräldrarna kan när som helst under barnets tid i särskolan bestäm– ma att barnet ska gå över till grundskolan. Grundskolan har då skyldighet att ordna både plats och särskilt stöd till eleven. Även särskolans lärare kan uppmärksamma att särskolan inte är rätt skolform för eleven.

Vem får gå gymnasiesärskola?

Vem kan i gymnasiesärskolan? Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Vad innebär numera förskoleklassen?

Ett barn som är sex år kan antingen börja i en förskoleklass som hör till en specialskola eller i en förskoleklass som hör till en grundskola eller sameskola. Att förskoleklassen blivit obligatorisk innebär ingen förändring mot hur det var tidigare.

Hur är det att arbeta på grundsärskola?

Arbeta i grund- och gymnasiesärskolan

Det innebär till exempel att naturorienterade ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Eleverna i grundsärskolan läser engelska men andra språk, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne.

Hur länge går man i grundsärskolan?

Utbildningen är precis som den ordinarie grundskolan nio år. Grundsärskolan har dock ett frivilligt tionde år, och har dessutom en egen läroplan: Läroplan för grundsärskolan, som liknar den ordinarie grundskolans läroplan men i reducerad och mer anpassad form.

Vad krävs för att jobba som elevassistent?

Elevassistenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning och gärna eftergymnasial utbildning, t. ex från en yrkeshögskola, kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna.

Vem har rätt att gå i träningsskola?

Träningsskolan är till för elever som man har bedömt inte kommer att tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Istället läser eleverna ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för det, kan eleven läsa en kombination av grundsärskolans ämnen och ämnesområden.

För vilka barn är specialskolan?

Specialskolan är till för elever som behöver en annan skolform. Specialskolan är obligatoriskt tioårig för att våra elever ska få mer tid för sitt lärande. Enligt skollagen (Se 7. Kap 6 § i skollagen (2010:800)) har elever rätt till alternativ skolform om behov finns.

Vad gör man på särskola?

Särskola är en skolform för elever med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. De behöver längre tid för att lära sig nya saker och undervisningen sker därför i ett långsamt tempo. Internationellt kan målgruppen för särskolan variera.

Vad är integrerad undervisning?

Integrerad elev innebär enligt skollagen2 att en elev i grundskolan kan få sin utbild ning i grundsärskolan eller att en elev i grundsärskolan kan få sin utbildning i grundskolan eller sameskolan. Särskola används i det här materialet som ett samlingsbegrepp för grundsärskola och gymnasiesärskola.

Kan skolan tvinga till utredning?

Det kan vara bra att känna till att skolan aldrig kan kräva en utredning eller diagnos för att sätta in stödinsatser för ett barn. Skollagen anger tydligt att alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt.

Ingen mer ”särskola”

What are Special Needs Schools?

Imorgon ska jag vara normal

Lämna en kommentar