Vad är stadsstat?

Vad är en stadsstat enkel förklaring?

stadsstat, stad som med sitt omgivande territorium utgör en självständig stat.

Vad var en stadsstat i Grekland?

Varje stad var självförsörjande med egna boskap och jordbruk och de styrde sig själva. Kallas därför för stadsstater. Befolkningen bara växte och tillslut räckte inte maten åt alla i de grekiska stadsstaterna. På 700-talet började grekerna därför att söka sig efter nya platser runt om i Medelhavet.

Vad är en stadsstat Quizlet?

En stadsstat är en stad som med sitt omgivande territorium utgör en egen självständighet.

Hur styrdes Aten och Sparta?

Sparta styrdes av två kungar samtidigt som skulle leda arméerna i krig. Den största makten fanns hos de äldstes råd, som bestod av 28 män som var över 60 år. Sparta hade ingen riktig demokrati. Alla Spartas män över 30 år fick delta i folkförsamlingen, men den fick bara säga ja eller nej till de äldstes råd.

Hur styrdes en stadsstat?

Till skillnad från Athen var Sparta en extrem militärstat. Två kungar ledde landet om det var krig. Under dem fanns spartanerna som styrde i landet i fredstid. Under dem fanns perioikerna som saknade rösträtt men som arbetade med handel och hantverk.

Var Rom en stadsstat?

Romerska republiken

Under den romerska republikens tid utvecklades Rom från en stadsstat till ett imperium, som i republikens slutskede omslöt större delen av Medelhavet. Republiken grundades då Roms sista kung Tarquinius Superbus störtades 509 f.Kr., och varade i över 450 år.

Vad var en stadsstat på grekiska polis?

Polis (plural poleis) var stadsstater i antikens Grekland. Det grekiska ordet πόλις, polis, (stad, stat, borg, medborgare) är besläktat med politeia (medborgarskap, statsförvaltning). De har gett upphov till begrepp som polis, politik, policy, metropol och kosmopolit.

Vilka var de två första grekiska kulturerna?

Det som kan sägas vara den första grekiska kulturen är den minoiska kulturen som uppstod på Kreta runt 2 600 f.kr. Efter den minoiska så utvecklades den mykenska kulturen runt 1 400 f.kr., och denna kom att utvecklas även på det grekiska fastlandet.

Var Sparta en diktatur?

Till skillnad från Aten hade Sparta absolut inte något folkstyre (demokrati), man hade en form av monarki med två kungar och en adel. Man hade ett råd men de vanliga medborgarna var i huvudsak upptagna med en sak – Krig.

Vilka delar bestod den atenska demokratin av?

Den atenska demokratin bestod av folkförsamlingen där alla fria atenska manliga medborgare var med. Vid sidan om fanns det ett råd bestående av 500 medlemmar som först valdes in men sedan lottades ut. Det betyder att både fattiga och rika hade lika stor chans att påverka i samhället.

Vilket grekiskt ord brukar vi använda för en stadsstat?

De stadsstater som gett namn åt begreppet var de i Grekland under arkaisk tid (800-talet-480-talet f.Kr.), poleis (singular polis).

Vad är antiken Quizlet?

De gamla myterna och gudasagorna spreds genom antikens tre huvudgenrer, som är dramatik, lyrik och epik. Dramatik är skådespel, man började med tävlingar om vem som kunde berätta historier genom teater/skådespel bäst. Lyrik är verskonst som poesi och musik.

Hur styrdes antiken?

Antikens Grekland, från Magna Graecia i väst till Mindre Asien i öst, bestod av drygt 1 000 stadsstater som alla hade sitt eget politiska styrelseskick. Varje stadsstat hade sin egen folkförsamling där alla myndiga manliga medborgare hade rätt att delta aktivt och ett råd som förberedde ärenden.

Vilka likheter och skillnader finns det mellan det atenska och spartanska samhällena?

Aten är en kuststad, som ligger bredvid Medelhavet. Sparta ligger lite längre in i landet uppbyggt kring fyra byar. Aten var en stad där det var stor skillnad mellan atenarna, där var det en självklarhet att slavarna var helt utan rättigheter. I Sparta var alla personer lika mycket värda, fastän de också hade slavar.

Vilka var inte delaktiga i Atens demokrati?

Medborgare var den som var fri man, minst 20 år gammal, jordägare och bodde inom stadsstatens område. Kvinnor, metoiker, slavar och barn var inte medborgare. Alla medborgare hade tillgång till folkförsamlingen ekklesia. Folkförsamlingen sammanträdde först varje månad, senare tre-fyra gånger i månaden vid Akropolis.

ALLT HAR EN HISTORIA: Antikens Grekland och stadsstaten Aten – Kruka 400-tal f.v.t.

Stadsstater Aten och Sparta

Vad är grejen med antiken?

Lämna en kommentar