Vad är tbc?

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar nästan tio miljoner människor i aktiv tuberkulos och cirka en och en halv miljon dör till följd av tuberkulos.

Var kommer tuberkulos ifrån?

Redan på 1500-talet visste man att vissa yrkesgrupper drabbades mer än andra av tuberkulos. En av dem var skräddarna. Skräddaren arbetade med begagnade kläder som skulle sprättas upp och sys om. Ofta kom plaggen från döda lungsjuka personer.

Är tuberkulos farligt?

Tuberkulos är en sjukdom som främst påverkar lungorna, men även andra kroppsdelar. Det finns effektiva läkemedel mot sjukdomen och de flesta blir helt friska med behandling. Tuberkulos orsakas av en bakterie. I stora delar av världen är tuberkulos en vanlig infektionssjukdom.

Hur dödligt är tuberkulos?

Omkring 90 procent av de som infekterats med M. tuberculosis får en asymtomatisk latent tuberkulossmitta med bara 10 procent sannolikhet att den latenta infektionen utvecklas till aktiv tuberkulossjukdom. Dock är dödligheten mer än 50 procent för dessa aktiva tuberkulosfall om de inte behandlas.

Finns tuberkulos fortfarande?

Globalt sett är den fortfarande en vanlig sjukdom men i flera delar av världen har den minskat, framförallt i rikare länder där tillgången till mediciner, sjukvård och socialt skydd är god. Tuberkulos finns i två former: Aktiv tuberkulos, då man är sjuk, har symtom och kan vara smittsam.

Hur vet man om man har tuberkulos?

För att utesluta aktiv tuberkulos hos personer med positivt IGRA-test krävs en klinisk bedömning oftast kombinerad med lungröntgen och ibland med mykobakteriediagnostik.

Var är tuberkulos vanligast?

Det vanligaste är att en tbc-infektion drabbar lungorna, men den kan angripa så gott som alla organ. Ett vanligt sätt att insjukna i tbc i Sverige är att en så kallad latent tbc, som en person har levt med i många år, övergår i klinisk sjukdom.

Hur länge kan man leva med tuberkulos?

En behandling för okomplicerad tuberkulos tar minst sex månader. Behandlingen mot läkemedelsresistent tuberkulos kräver att man tar en mängd olika läkemedel och kan ta upp till två år eller mer att fullfölja. Den innebär ofta många svåra biverkningar för patienten, såsom psykos och dövhet.

Hur många dog av tuberkulos i Sverige?

Sanatorier för lungsjuka

1943 registrerades över 20 000 nya fall av TB i Sverige och nära fyra och ett halvt tusen svenskar dog i sjukdomen det året.

Hur länge har man tuberkulos?

Tuberkulos smittar när en person med aktiv tuberkulos hostar eller nyser ut små vattendroppar innehållande bakterier, som kan hänga kvar i luften länge. Andas du sedan in denna luft kan du utveckla en primär lungtuberkulos-infektion inom 3-12 veckor.

Vilken sjukdom dör flest av i världen?

I åldrarna en månad till fem år är de vanligaste dödsorsakerna lunginflammation och diarré, och därefter malaria. Undernäring beräknas vara delorsak till cir- ka en tredjedel av alla barndödsfall i världen. Lunginflammation. Lunginflammation är den sjukdom som kräver flest barns liv i världen [5].

Vilken sjukdom tar flest liv?

Hjärt- och kärlsjukdomar orsakade flest dödsfall följt av tumörsjukdomar. Dessa var de vanligaste dödsorsakerna för både män och kvinnor. Det var färre som dog i hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med tidigare år, störst minskning observerades bland kvinnor.

När fanns tbc i Sverige?

Under 1800-talet var sjukdomen den värsta folkdödaren, inte bara i Sverige utan också i andra delar av Västvärlden. I början av 1900-talet dog ungefär en miljon européer varje år av tuberkulos. Tuberkulos drabbade i första hand de fattiga, trångbodda och hungrande.

Tuberkulos – Min berättelse I

Tuberkulos – Min berättelse IV

2013-04-15. Tuberkulos– Från historisk sjukdom till globalt hot

Lämna en kommentar