Vad är yttrandefrihet?

Vad innebär begreppet yttrandefrihet?

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802).

Vad täcks inte av yttrandefrihet?

I en absolut yttrandefrihet finns ingen censur, upphovsrätt, förtal eller liknande som kan hindra det fria utbytet av åsikter och information.

Vilka lagar skyddar yttrandefriheten?

Yttrandefriheten är en av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna i 2 kap. 1 § regeringsformen (RF). Friheten kan emellertid begränsas genom lag (8 kap. 1 § RF) eller i vissa fall genom förordning efter bemyndigande i lag (8 kap.

Vad får man inte säga enligt yttrandefrihet?

Yttrandefriheten innebär alltså inte att man får säga eller skriva precis vad som helst. Du får till exempel inte sprida hot, förtal, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller upphovsrättsskyddat material som du inte äger rättigheterna till, förklarar Ängla Eklund.

Vad är viktigt med yttrandefrihet?

Yttrandefriheten fyller en viktig funktion för att kritiskt granska och sprida information. Medias uppgift är att sprida och uttrycka olika åsikter, perspektiv och när den uppgiften hotas, hotas även våra mänskliga rättigheter.

Vad är negativt med yttrandefrihet?

Problemet är dock att yttrandefriheten i sig gör att det är svårt att komma åt dem som uttrycker sig hotfullt eller väldigt diskriminerande. För att ytterligare försvåra utförs mycket av mobbing och hat på nätet och av anonyma personer eller grupper.

Har yttrandefriheten ingen gräns?

Yttrandefriheten har ett starkt skydd i Sverige, men det finns faktiskt gränser för vad man får uttrycka. Det är till exempel straffbart att förtala någon eller att hetsa mot en folkgrupp. Begår man något av de brotten så riskerar man att bli dömd att betala böter eller till och med avtjäna ett fängelsestraff.

Vad regleras i yttrandefrihetsgrundlagen?

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Vad händer om man begränsar yttrandefrihet?

Var je inskränkning i yttrandefriheten hindrar individen från att rea lisera sina livsmöjligheter. Varken samhället eller någon annan får ta sig den rätten.

Finns det gränser för yttrandefriheten?

Gränsen för yttrandefriheten dras vid brottsliga uttalanden som hets mot folkgrupp. Kränkningar avser individuella angrepp. Om en elev vänder sig direkt till en annan och säger något i stil med att ”flytta hem till ditt land igen”, är det därför något som är kränkande och skolan måste ingripa emot.

När bryter man mot yttrandefrihetsgrundlagen?

Yttrandefrihetsbrott. Yttrandefrihetsbrotten är begränsningar i yttrandefriheten, till exempel gällande hets mot folkgrupp. Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller en hänvisning till tryckfrihetsförordningens brottskatalog.

När blev yttrandefrihet en grundlag i Sverige?

Den 2 december 1766 trädde ”Förordning Angående Skrif- och Tryck-friheten” i kraft. De flesta myndighetsdokument, protokoll och beslut blev offentliga, och det blev tillåtet att skriva, trycka och ge ut texter om nästa vad som helst.

Vilka regler sätter gränser för vad vi får säga trycka och sända?

I Sverige gäller en generell yttrandefrihet som huvudregel. Yttrandefriheten är stadgad i regeringsformen (RF), en av våra grundlagar. Där framgår att yttrandefrihet innebär frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap 1 § RF).

Tryckfrihetsförordningen & Yttrandefrihetsgrundlagen (Samhällskunskap) – Studi.se

Ett resonemang om yttrandefrihet

Vad är grejen med yttrandefrihet?

Lämna en kommentar