Vad får en lärare inte göra?

– Nej, du får inte som lärare beslagta någonting. Det får bara polis och åklagare göra. Enligt skollagen får rektor eller lärare, alltså inga vaktmästare, assistenter eller annan skolpersonal, däremot omhänderta föremål från en elev, till exempel en mobiltelefon, om det använts på ett störade sätt.

Vad ska en lärare inte göra?

Svar: Nej, läraren får inte med tvång ta en elevs egendom om det inte är en kniv eller annat vapen eller något som strider mot lagen, till exempel nazistisk propaganda. Men läraren kan kräva att mobiltelefonerna ska vara avstängda med hänvisning till skolans ordningsregler och får visa ut eleven om reglerna inte följs.

Får lärare kasta ut elever?

En lärare eller en handledare vid fjärrundervisning får visa ut en elev från undervisningslokalen för resten av lektionen under vissa förutsättningar. Det gäller om eleven stör undervisningen eller uppträder olämpligt på något annat sätt och inte slutar med det när läraren säger till.

Vad händer om en lärare är 15 min sen?

Det finns inget i skollagen som stödjer att elever får skippa lektionen om läraren är 15 minuter sen. Men varje skola ska också ha egna ordningsregler som rektorn beslutar om och som enligt skollagens 5:e kapitel och 5:e paragraf, ska tas fram i samråd med elever. Dessa ordningsregler skiljer sig från skola till skola.

Vad är disciplinära åtgärder?

Du som är lärare har vissa disciplinära befogenheter mot olämpligt uppträdande och mindre förseelser, till exempel när elever är stökiga och stör undervisningen. Det kan gälla utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, avstängning av elev eller öppnande av elevskåp.

Får man lägga prov utanför skoltid?

Det finns ingen bestämmelse som säger hur många prov lärare får anordna per vecka. Skolan har en skyldighet att känna till elevernas kunskapsnivåer, men skolan har också ett ansvar för elevernas arbetsförhållanden och ska skapa goda förutsättningar för eleverna att uppnå kunskapskraven.

Får man ha luva i skolan?

– Vi får inte ha keps, luva, mössa eller något annat, säger Linus Ripnäs som går i klass 5 på Klockaretorpsskolan i Norrköping. Ja, eleverna här vet exakt vilka regler som gäller, men varför reglerna finns är de mindre säkra på.

Vad händer om en elev slår en lärare?

Du själv anmäler händelsen till AFA-försäkring. Överväg polisanmälan om inte arbetsgivaren har polisanmält. Om barn/elever varit inblandade ska en orosanmälan övervägas.

Vilka befogenheter har läraren när det gäller att använda våld mot elever i skolan?

Slutsatsen är att det finns situationer där läraren har en befogenhet att använda våld mot elever i skolan, och att dessa situationer hänför sig till den tillsynsplikt som lärare har. Med tillsynsplikten kommer dock inte bara befogenheter utan också vissa skyldigheter som läraren måste hantera.

Får elever lämna skolans område?

Fråga Vi har på skolan (en 7–9-skola) inget förbud för eleverna att lämna skolområdet. Det gör att våra elever under håltimmar, luncher och ibland om de skolkar lämnar skolområdet under dagen.

Hur Sen måste läraren vara för att eleverna får gå?

Har hört vissa säga att man får gå efter 15 minuter om man har en frånvarande lärare. Stämmer det? ”Detta är inte någonting som regleras i lagtexten. Däremot ska eleven antecknas som frånvarande om denne utan giltigt skäl uteblir från den schemalagda undervisningen (15 kap.

Hur långa lektioner får man ha?

Elever som läser på nationella program i gymnasieskolan har rätt till en garanterad undervisningstid. För de högskoleförberedande programmen innebär det minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter och för yrkesprogrammen minst 2 430 undervisningstimmar om 60 minuter.

När rektorn inte lyssnar?

Det du kan göra i dessa fall är att anmäla skolan till Skolverket som i sin tur får göra en utredning för att se om skolan följer gällande lagar. Om du inte kan överklaga ett ärende gäller det i första hand att försöka få rektorn och skolledningen att ändra sig.

Vad är en arbetsrättslig åtgärd?

Arbetsrättsliga åtgärder kan komma att vidtas i form av varning, löneavdrag, åtalsanmälan, avstängning, uppsägning av personliga skäl eller avsked som beslutas av Personalansvarsnämnden (PAN).

Vad är en arbetstagare?

Som arbetstagare anses den som utför ett faktiskt och verkligt arbete, även om arbetet är ett lågavlönat deltidsarbete.

Vad är en varning?

En varning är en disciplinär åtgärd om en anställd gjort fel eller varit försumlig i tjänsten. Här vilar ett stort ansvar på din arbetsgivare att se till att det finns tydliga regler och rutiner som är kända för dig, då de måste kunna påvisa att du har brutit mot någon regel eller rutin.

10 JOBBIGA SAKER LÄRARE GÖR | TILL ALLA ER LÄRARE

10 EXTREMT SJUKA LÄRARE!!!!!!!!

Forskarskolan för folkhögskolans lärare: Therese Uppman

Lämna en kommentar