Vad gör kalium i kroppen?

Kalium är ett livsnödvändigt grundämne. Kalium behövs för kroppens nerv- och muskelfunktion samt för att reglera blodtrycket.

Hur påverkar kalium kroppen?

Kalium är viktigt för att vårt nervsystem ska fungera optimalt men också för muskelarbete. Det hjälper till med kommunikationen mellan nerver och muskler. Tillsammans med andra elektrolyter som natrium, hjälper kalium till att reglera mängden vätska i kroppen samt behåller en stabil syra-och-bas balans.

Är det farligt med för mycket kalium?

Höga halter av kalium i blodet kallas hyperkalemi. Ett lätt förhöjt kaliumvärde brukar inte ge några besvär. Är kaliumvärdet kraftigt förhöjt kan du bli illamående, känna dig svag och hjärtat kan slå oregelbundet. Om provtagning och provtransport har fungerat bra brukar ofta ett högt värde bero på läkemedel.

Är det farligt med lågt kalium?

Hypokalemi (s-kalium < 3.5 mmol/l) förekommer hos ca 20 % av sjukhusvårdade patienter och mellan 10 och 40% av patienter som behandlas med diuretika inom öppenvården. Sjukhusvårdade patienter med hypokalemi har högre mortalitet än de med normokalemi.

Varför brist på kalium?

Andra omständigheter som kan leda till låga kaliumnivåer inkluderar svåra brännskador, cystisk fibros, alkoholism, Cushings syndrom, uttorkning, undernäring, kräkningar, diarré och vissa njursjukdomar, såsom Bartters syndrom. Läkemedel, såsom diuretika, är en vanlig orsak till låga kaliumnivåer.

Hur påverkar lågt kalium hjärtat?

Mest fruktat är rytmstörningar i hjärtat som kammarflimmer, vars risk ökar om patienten samtidigt har digitalismedicinering och får syrebrist i vävnaderna (hypoxi). Hjärtverksamheten påverkas negativt vilket framgår av EKG.

Hur minskar man kalium?

Djupfrysta grönsaker, sallad och gurka ger relativt lite kalium. En eller två frukter per dag är ofta lagom, eller motsvarande mängd bär. Konserverad frukt har mindre kalium än färsk frukt. De frukter och bär som innehåller mest kalium är banan, avokado, nät- och honungsmelon och torkad frukt.

Varför får man för högt kalium?

Hyperkalemi beror oftast på ökat kaliumintag i kombination med nedsatt njurfunktion. Sjukdomar som påverkar njurarna minskar utsöndringen i njurarna och är den vanligaste orsaken till hyperkalemi. Friska njurar kan upprätthålla normala kaliumnivåer, även med höga intag, genom att utsöndra kalium.

Vad ska man äta vid högt kalium?

Kaliumrika livsmedel är framförallt banan, avokado, nät- och honungsmelon, vinbär, torkad frukt, nötter, mandel, fröer, choklad, potatischips, frukt- och grönsaksjuicer, mjölk, fil och yoghurt.

Kan man dö av kalium?

Hypokalemi sekundär till enbart lågt födointag är ovanlig och ses endast vid uttalad svält eller allvarliga ätstörningar med självsvält. Vid lågt intag av kalium kan kroppen minska den renala utsöndringen av kalium till <15 mmol/dygn.

Vilka fyra symtom stämmer vid hypokalemi?

Symtom
 • Generell svaghet, trötthet, apati, muskelvärk.
 • Stor arytmirisk.
 • Illamående och gastrointestinala besvär (förstoppning, subileus/ileus)

Hur snabbt sjunker kalium?

Vid lågt intag av kalium kan kroppen minska den renala utsöndringen av kalium till <15 mmol/dygn. Även om intaget minskas till noll, skulle det ta 2–3 veckor för P-kali- umvärdet att sjunka till ca 3 mmol/l [6, 8]. Transcellulär förflyttning Kalium förflyttas transcellulärt via olika jonkanaler genom flera mekanismer.

Vilka läkemedel höjer kalium?

Minskad renal utsöndring av kalium
 • Akut eller kronisk njurinsufficiens.
 • Läkemedel: kaliumsparande diuretika, vilket inkluderar aldosteronantagonister (spironolakton, eplerenon), amilorid, ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB), NSAID, trimetoprim, ciklosporin, takrolimus och heparin.

Vad ska man äta när man har kaliumbrist?

Kalium finns i princip i alla livsmedel.

Lite högre halter hittar du i dessa livsmedel:
 • Nötter.
 • Frön.
 • Torkad frukt.
 • Choklad.
 • Potatis.
 • Kött.
 • Fisk.
 • Färska frukter, särskilt citrus och banan.
10 juni 2020

Vad beror låga salthalter på?

Ett lågt natriumvärde, också kallat hyponatremi, kan bero på ett flertal faktorer. Den vanligaste orsaken är ökat vätskeintag som ger en ökad utspädning av natrium i kroppen och ökad förlust av natrium genom diarré, kräkning eller överdriven svettning.

Hur yttrar sig Natriumbrist?

Exempel på symptom vid natriumbrist: Muntorrhet. Illamående och huvudvärk. Svaghet och slöhet.

Kroppens vätskerum

Reglering av kalciumhalt

Vattenbalans och njurar

Lämna en kommentar